(आठ) आपल्या एक भाग म्हणून किंवा सल्ला देण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणून घटित केलेल्या दोन किंवा अधिक व्यक्तींच्या मिळून बनलेल्या मंडळाचे, परिषदांचे, समित्यांचे आणि अन्य निकायांचे विवरण; आणि त्या मंडळांच्या, परिषदांच्या, समित्यांच्या आणि अन्य निकायांच्या बैठक

Chairman & Members of the 
M.S.E.B. Holding Co. Ltd.
Chairman & Directors of the
Maharashtra State Power 
Generation Co.Ltd.
  Dr. Nitin Raut, Minister of Energy
  
Chairman
  Shri. Sanjay Khandare, I.A.S.
  Chairman & Managing Director

  Vice Chairman
 
  Director
  
  Managing Director
  Shri. Chandrakant S. Thotwe
  
Director (Projects)
  Shri. Mukesh Khullar, I.A.S.
  Director
  Shri. Vijay Singh
  
Director (Operations)
  Shri. Bipin Shrimali, I.A.S.
  Director
  Shri. J. K. Srinivasan
 
 Director (Finance)
  Shri. O. P. Gupta, I.A.S.
  Director
 Shri. Prakash Page
 Director
  Shri. Rajiv Kumar Mittal, I.A.S.
  Director
  Smt. Irawati Dani
  
Director
  Shri. Shrikant Singh, I.A.S.
  Director
 
  Shri. Pratap Mohite
  Director (Finance)
 
   Shri. Prakash Page
  Director
 
  Smt. Irawati Dani
  
Director
 
Listen