(तीन) निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अनुसराण्यात येणारी कार्यपद्धती, तसेच पर्यवेक्षण आणि उत्तरदायित्व प्रणाली.

Listen