(दहा) आपल्या प्रत्येक अधिका-याला व कर्मचा-याला मिळणारे मासिक वेतन, तसेच प्राधिकरणाच्या विनियामांमध्ये तरदुद केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याची पध्दती.

Listen