(सतरा) विहित करण्यांत येईल अशी इतर माहिती.

(क) प्रसिद्ध करील आणि त्यानंतर दरवर्षी ती प्रकाशने अद्ययावत करील ;

उत्तर : वेबसाईट, इंटरनेट, नोटीस बोर्डावर देण्यांत येते.

(ग) ज्यामुळे लोकांना बाधा पोहोचते अशी महत्वाची धोरणे आखतांना आणि असे निर्णय जाहिर करतांना सर्व संबंधित वस्तुस्थिती प्रसिद्ध करील ;

उत्तर : उपरोक्तप्रमाणे.

(घ) आपल्या प्रशासनिक किंवा न्यायिकवत निर्णयांबाबतची कारणे बाधित व्यक्तींना कळवील.

 उत्तर : वेळोवेळी पत्राद्वारे कळविण्यात येते.

माहिती प्रकट करण्याबाबत अपवाद (List of items exempted)

Listen