Announcements

Last updated on May 16th, 2023 at 02:52 pm

 • 11/21/2023

  महानिर्मिती उच्चस्तर सामान्य प्रशासन परिक्षा -५ दिनांक २५.११.२०२३ ते २६.११.२०२३ रोजी होणारी परिक्षा पुढे ढकलणे बाबत.

  Download
 • 11/09/2023

  Result of 6th Marathi Language Exam. (Mahagenco) Held on 20.08.2023.

  Download
 • 11/08/2023

  Result of MAHAGENCO, 7th Lower GAD Exam. to be held on १७.०९.२०२३.

  Download
 • 11/08/2023

  MSEBHCL ADVT. NO. 15/2023 : FOR THE POST OF DIRECTOR (OPERATIONS), MSETCL

  Download
 • 11/06/2023

  CANCELLATION OF MSEBHCL ADVT. NO. 03/2023 PUBLISHED FOR THE POST OF DIRECTOR (OPERATIONS), MSETCL

  Download
 • 10/22/2023

  Revised “MSEBHCL ADVT. NO. 14/2023 : FOR THE POST OF DIRECTOR (PROJECTS), MSETCL”.

  Download
 • 10/12/2023

  “MSEBHCL ADVT. NO. 13/2023 : FOR THE POST OF “ADVISOR (RE INTEGRATION) – MSKVY 2.0”

  Download
 • 10/11/2023

  Roll No. of Mahagenco, 7th Lower Accounts Exam. to be held on 14.10.2023 to 15.10.2023.

  Download
 • 09/25/2023

  Higher pension status check circular

  Download
 • 09/13/2023

  Roll No. of Mahagenco, 7th Lower GAD Exam. to be held on 17.09.2023.

  Download
 • 08/23/2023

  Result of MAHAGENCO, 4th Higher Account Exam. to be held on 24.06.2023 to 26.06.2023.

  Download
 • 08/18/2023

  Roll No.. of Mahagenco, 6th marathi Language Exam. to be held 20.08.2023.

  Download
 • 08/16/2023

  Result of MAHAGENCO, 4th Higher GAD Exam. to be held on 20.05.2023 to 21.05.2023.

  Download
 • 07/17/2023

  Time table of various departmental Examinations from July 2023 to December 2023. Invitation of applications form for Enrollment of Dept. Examination.

  Download
 • 06-07-2023 00:00:00

  MSEBHCL ADVERTISEMENT NO. 12_2023 FOR THE POST OF DIRECTOR CUM ADVISOR (MINING), MSPGCL.

  Download
 • 07/05/2023

  वाढीव निवृत्तीवेतन प्राप्त होण्याबाबत सादर करावयाच्या संयुक्त पर्यायी अर्ज ऑनलाईन कार्यपद्धतीने भरण्याकरिता.

  Download
 • 06/28/2023

  MSEBHCL ADVT. NO. 11/2023 : FOR THE POST OF “ADVIOSR/SECTOR CONSULTANT- MSKVY 2.0

  Download
 • 06/28/2023

  MSEBHCL ADVERTISEMENT NO. 10/2023: FOR THE POST OF “PROJECT COORDINATOR- MSKVY 2.0.

  Download
 • 06/21/2023

  Income Tax Exemption for Final Leave Encashment.

  Download
 • 06/21/2023

  Result of MAHAGENCO, 6th Lower Accounts Exam. to be held on 29.04.2023 to 30.04.2023.

  Download
 • 06/09/2023

  आयकर वर्ष 2022-2023 करीता नमुना क्र.१६ (form 16) भाग अ व ब (Part A & B) वितरीत करण्याबाबत.

  Download
 • 06/02/2023

  MSEBHCL ADVERTISEMENT NO. 09_2023 FOR THE POST OF PROJECT COORDINATOR- MSKVY 2.0

  Download
 • 06/02/2023

  “EoI to identify land to develop Solar/ Renewable Energy power Projects in the State of Maharashtra.”

  Download
 • 22-05-2023 15:52:00

  वाढीव निवृत्तीवेतन प्राप्त होण्याबाबत सादर करावयाच्या संयुक्त पर्यायी अर्ज ऑनलाइन कार्यपद्धतीने भरण्याकरिता 19.05.2023.

  Download
 • 05/03/2023

  MSEBHCL ADVERTISEMENT NO. 08_2023 FOR THE POST OF DIRECTOR CUM ADVISOR (MINING), MSPGCL

  Download
 • 03-05-2023 00:00:00

  Result of MAHAGENCO, 6th Lower GAD Exam. to be held on 19.03.2023.

  Download
 • 04/28/2023

  MSEBHCL ADVERTISEMENT NO. 07_2023 FOR THE POST OF DIRECTOR ( PROJECTS), MSPGCL.

  Download
 • 04/24/2023

  Income Tax Circular F.Y. 2023-2024

  Download
 • 04/18/2023

  Result of Marathi Language Exam – 5 (Mahagenco) Held on 26.02.2023.

  Download
 • 04/05/2023

  महानिर्मिती कंपनीत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांना कंपनीची सदनिका / निवासस्थान पुरविण्यात आल्याने तसेच संगणक अग्रीम देण्यात आल्याने आर्थिक वर्ष २०२२ – २०२३ करीता Prequiste Tax कपातीबाबत

  Download
 • 25-03-2023 00:00:00

  MSEBHCL ADVERTISEMENT NO. 06_2023 FOR THE POST OF DIRECTOR ( PROJECTS), MSPGCL.

  Download
 • 16-03-2023 00:00:00

  Roll No. of Mahagenco, 6th Lower GAD Exam. to be held on 19.03.2023.

  Download
 • 03/15/2023

  वाढीव निवृत्ती वेतन प्राप्त होण्याबाबत सादर करावयाच्या संयुक्त पर्यायी अर्ज ऑनलाइन कार्यपद्धतीने भरण्याकरिता सूचना.

  Download
 • 03/09/2023

  महानिर्मितीतर्फे घेण्यात आलेल्या खुल्या राज्यस्तरीय विविध स्पर्धांचे निकाल.

  Download
 • 02/22/2023

  Roll No. of Mahagenco, Marathi 5th Language Exam. to be held on 26/02/2023.

  Download
 • 02/16/2023

  कर्मचाऱ्याच्या प्रत्यक्ष वेतनावर (Actual Salary ) कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना (EPS-95) लागू करणेसाठी मा. सर्वोच न्यायालयाने दि ०४.११.२०२२ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत.

  Download
 • 02/02/2023

  Result of Higher Account Exam – 3 (Mahagenco) Held on 26.11.2022 to 28.11.2022.

  Download
 • 25-01-2023 17:47:00

  म. रा. वि. मं. सूत्रधारी कंपनी मर्यादित तर्फे सरळसेवा जाहिरात क्र.०५/२०२३ अन्वये संचालक (वित्त), महावितरण या पदाची जाहिरात रद्द करणेबाबतची अधिसूचना.

  Download
 • 17-01-2023 00:00:00

  Time Table of various department Examination from February 2023 to June 2023 Invitation of applications form Enrollment of Dept. Examination.

  Download
 • 12/19/2022

  Result of Higher GAD Exam – 3 held on 29.10..2022 to 30.10.2022.

  Download
 • 12/09/2022

  कार्यालयीन आदेश दि. १७.०९.२०२२ ते १८.०९.२०२२ रोजी झालेल्या महानिर्मिती निम्नस्तर लेखा परिक्षा – ५ च्या निकाल .

  Download
 • 11/24/2022

  Roll No. of Mahagenco 3rd Higher Accounts Exam. to be held on 26.11.2022 to 28.11.2022.

  Download
 • 10/17/2022

  Roll No. of Mahagenco, 3rd Higher GAD Exam. to be held on 29.10.2022 to 30.10.2022.

  Download
 • 10/11/2022

  महानिर्मिती कंपनीची निम्नस्तर सामान्य प्रशासन परिक्षा – ५ चे निकाल पत्रक

  Download
 • 10/07/2022

  ADV NO. MSEBHCL 05/2022 – ADVERTISEMENT FOR THE POST OF EXECUTIVE DIRECTOR (MSLDC).

  Download
 • 10/07/2022

  ADV NO. MSEBHCL 06/2022 – ADVERTISEMENT FOR THE POST OF DIRECTOR (OPERATIONS).

  Download
 • 09/15/2022

  Roll No. of Mahagenco 5th lower Account Exam to e held on 17.09.2022 to 18.09.2022.

  Download
 • 12-09-2022 00:00:00

  Result of Mahagenco Marathi Language Exam -4.

  Download
 • 12-09-2022 00:00:00

  Roll No. of Mahagenco 5th lower Account Exam to e held on 17.09.2022 to 18.09.2022.

  Download
 • 09/06/2022

  महानिर्मिती कंपनीतील सेवानिवृत्त झालेले/ होणारे अधीकारी/कर्मचारी यांच्या अंतिम भविष्या निर्वाह निधीच्या रक्कमेबाबत – Dated 06.09.2022.

  Download
 • 08/17/2022

  E-nomination and 10 D Form

  Download
 • 08/12/2022

  Roll No. of Mahagenco 5 th lower GAD Exam. to be held on 21.08.2022.

  Download
 • 08/03/2022

  Result of Higher Account Exam – 2 held on 21.05.2022 to 23.05.2022

  Download
 • 08/03/2022

  Roll No. of Mahagenco Marathi 4th Language Exam. to be held on 07.08.2022.

  Download
 • 07/13/2022

  महानिर्मिती मराठी भाषा परिक्षा-४ ही दिनांक १७.०७.२०२२ ऐवजी ०७.०८.२०२२ रोजी घेण्याबाबत.

  Download
 • 07/13/2022

  Time table of various departmental Examinations from July 2022 to November 2022. Invitation of applications form for Enrollment of Dept. Examination

  Download
 • 05/31/2022

  Result of the 2nd Higher GAD Exam held on 23.04.2022 to 24.04.2022

  Download
 • 05/31/2022

  Result of the 4th Lower Account Exam held on 26.03.2022 to 27.03.2022

  Download
 • 05/18/2022

  Roll No. of Mahagneco, 2 nd Higher Accounts Exam. to be held 21.05.2022 to 23.05.2022

  Download
 • 04/20/2022

  Roll No. of Mahagenco, 2nd Higher GAD Exam. to be held on 23.04.2022 to 24.04.2022

  Download
 • 03/23/2022

  Roll Nos. of Mahagenco 4th Lower Account Exam to be held on 26.03.2022 to 27.03.2022

  Download
 • 03/21/2022

  कार्यालयीन आदेश : महानिर्मिती निस्नस्तर सामान्य प्रशासन परिक्षा -४ च्या निकालास मंजूरी प्रदान केली असुन निकाल घोषीत करण्यात येत आहे.

  Download
 • 03/08/2022

  Exemption of Higher Account Exam. Paper I & III. O.O. No. 0173 dt.08.03.2022

  Download
 • 03/02/2022

  Result of 3rd Marathi Language Exam. (Mahagenco) – Dated 02.03.2022

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती तर्फे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवनिमित्त राज्यस्तरीय विविध खुल्या स्पर्धांचे आयोजन

  Download
 • 03/21/2022

  ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ निमित्त महानिर्मिती कंपनीतर्फे सर्वांकरिता आयोजित विविधस्पर्धाबाबतची नियमावली.

  Download
 • 03/21/2022

  ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ निमित्त महानिर्मिती कंपनीतर्फे विविध स्पर्धांचे आयोजन

  Download
 • 02/09/2022

  Roll No. of Mahagenco 4th Lower GAD Exam. to be held on 13.02.2022.

  Download
 • 06/10/2022

  Notification Ref:- MSEBHCL Advt.No.11/2021 – Dated 27.01.2022

  Download
 • 02/09/2022

  ADVERTISEMENT NO. MSEBHCL 11/2021 ADVERTISEMENT FOR THE POST OF FINANCE CO-ORDINATOR – Dated 31.12.2021.

  Download
 • 02/09/2022

  ADVERTISEMENT NO. MSEBHCL 10/2021 ADVERTISEMENT FOR THE POST OF DIRECTOR (COMMERCIAL) – Dated 31.12.2021.

  Download
 • 03/21/2022

  ADVERTISEMENT NO. MSEBHCL 09/2021 ADVERTISEMENT FOR THE POST OF DIRECTOR (PROJECTS) – Dated 31.11.2021.

  Download
 • 03/21/2022

  Time table of various departmental Examinations from January 2022 to May 2022. Invitation of applications form for Enrollment of Dept. Examination

  Download
 • 03/21/2022

  Advt.No MSEBHCL 08/2021 – Advertisement for the post of Company Secretary

  Download
 • 03/21/2022

  Result of Mahagenco Higher Account Exam – 1 held on 09.10.2021 to 11.10.2021 – Dated 03.11.2021

  Download
 • 03/21/2022

  Result of Mahagenco Higher GAD Exam -1 held on 25.09.2021 to 26.09.2021

  Download
 • 03/21/2022

  Roll No. of Mahagenco 1st Higher Accounts Exam to be held on 09/10/2021 to 11/10/2021

  Download
 • 03/21/2022

  Roll Nos. of Mahagenco ,1st Higher GAD Examination – to be held on 25/09/2021 to 26/09/2021

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर लेखा परीक्षा -१ हि दिनांक ०९.१०.२०२१ ते ११.१०.२०२१ रोजी घेण्याबाबत. – Dated 08.09.2021.

  Download
 • 06/10/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर सामान्य प्रशासन परीक्षा -१ हि दिनांक २५.०९.२०२१ ते २६.०९.२०२१ रोजी घेण्याबाबत. – Dated 02.09.2021.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर सामान्य प्रशासन परीक्षा हि दिनांक २५.०९.२०२१ ते २६.०९.२०२१ रोजी घेण्याबाबत

  Download
 • 03/21/2022

  Roll No of Mahagenco,. 3rd Lower Accounts Exam. to be held on 31/07/2021 to 01/08/2021

  Download
 • 03/21/2022

  Vehicle Auction Notice – Dated 23.08.2021.

  Download
 • 03/21/2022

  Corrigendum to Advertisement No.04/2021 for the post of General Manager (Corporate Communication & Media Management)

  Download
 • 03/21/2022

  Vehicle Auction Notice – Dated 10.08.2021.

  Download
 • 03/21/2022

  Result of Lower Account Exam.-3(Mahagenco) held on 31.07.2021 to 01.08.2021

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती निम्नस्तर लेखा परीक्षा-३ ही दिनांक ३१/०७/२०२१ ते दि . ०१/०८/२०२१ रोजी घेण्याबाबत.

  Download
 • 03/21/2022

  Advt.No MSEBHCL 07/2021 – Advertisement for the post of Director (HUMAN RESOURCES), MSETCL

  Download
 • 03/21/2022

  Advt.No MSEBHCL 06/2021 – Advertisement for the post of Director (HUMAN RESOURCES), MSPGCL

  Download
 • 03/21/2022

  Advt.No MSEBHCL 05/2021 – Advertisement for the post of Chief Engineer (Civil)

  Download
 • 03/21/2022

  Advertisement No. MSEBHCL 04/2021 – Advertisement for the Post of General Manager (Corporate Communication & Media Management).

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर लेखा परीक्षा – १ दिनांक २६.०६.२०२१ ते २८.०६.२०२१ रोजी होणाऱ्या परीक्षेच्या स्थागितीबाबत.

  Download
 • 03/21/2022

  Corrigendum to the Advertisement No.01/2021 for the post of Director (Operations), MSETCL

  Download
 • 03/21/2022

  Advertisement for the post of Director (Operations) – vide: Advt.No MSEBHCL 01/2021.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर सामान्य प्रशासन परिक्षा – १ दिनांक २२.०५.२०२१ ते २३.०५.२०२१ रोजी होणा-या परिक्षेच्या स्थागितीबाबत.

  Download
 • 03/21/2022

  Result of Lower G.A.D. Examination -3 (MAHAGENCO) held on 21.03.2021

  Download
 • 03/21/2022

  Result of Marathi Language Examination -2 (MAHAGENCO)held on 14.03.2021.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती निमनस्तर लेख परीक्षा – ३ दि . १७.०४.२०२१ ते १८.०४.२०२१ रोजी होणाऱ्या परीक्षेच्या स्थगितीबाबत

  Download
 • 03/21/2022

  Roll Nos of Mahagenco, 3rd Lower GAD Examination – to be held on 21/03/2021

  Download
 • 03/21/2022

  Roll No of Mahagenco 3rd Lower Accounts Exam. to be held on 17.04.2021 to 18.04.2021.

  Download
 • 03/21/2022

  Auction of Old Mahagenco's departmental vehicles of Corporate Office, Prakashgad, Bandra

  Download
 • 03/21/2022

  Roll No of Mahagenco, 2nd Marathi Language Exam. to be held on 14.03.2021

  Download
 • 03/21/2022

  Time table of various Departmental Examination from March 2021 to June 2021.

  Download
 • 03/21/2022

  Exemption list of Higher Accounts Exam. O.O. No. 057 dtd 02.02.2021.

  Download
 • 03/21/2022

  ADVT NO. MSEBHCL 04/2020 – ADVERTISEMENT FOR THE POST OF DIRECTOR (HUMAN RESOURCES).

  Download
 • 03/21/2022

  ADVT NO. MSEBHCL 4/2020 – ADVERTISEMENT FOR THE POST OF DIRECTOR (COMMERCIAL), MSEDCL.

  Download
 • 03/21/2022

  ADVT NO. MSEBHCL 04/2020 ADVERTISEMENT FOR THE POST OF DIRECTOR (OPERATIONS)

  Download
 • 03/21/2022

  Result of Mahagenco Lower Account Exam-2

  Download
 • 03/21/2022

  Result of Marathi language Exam-1(MAHAGENCO)

  Download
 • 03/21/2022

  Result of Lower GAD Exam -2, ( MAHAGENCO)

  Download
 • 03/21/2022

  ADVT NO. MSEBHCL 02/2020 : Advertisement for applications of post of F&A cadre in MSEBHCL.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर लेखा परिक्षा -१ दिनांक २७.०६.२०२० ते २९.०६.२०२० रोजी होणा-या परिक्षेच्या स्थागितीबाबत.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर सामान्य प्रशासन परीक्षा – १ दिनांक २५/४/२०२० ते २६/४/२०२० रोजी होणाऱ्या परीक्षेबाबत.

  Download
 • 03/21/2022

  Roll Nos. of Mahagenco, Lower Account Examination – 02 to be held on 14/03/2020 & 15/03/2020

  Download
 • 03/21/2022

  Eligibility Candidate List of Lower Account Exam II (Mahagenco) .held on 14.03.2020 to 15.03.2020

  Download
 • 03/21/2022

  Roll Nos of Mahagenco, Lower GAD Examination – 02 to be held on 23/02/2020

  Download
 • 03/21/2022

  List of eligible candidates of LDC HR for Lower GAD Exam II ( Mahagenco) held on 23.02.2020

  Download
 • 03/21/2022

  Roll No of Mahagenco, 1st Marathi Language Exam. to be held on 16/02/2020

  Download
 • 03/21/2022

  Time table of various departmental Examinations from Feb, 2020 to June, 2020. Invitation of applications form for Enrollment of dept. Examination.

  Download
 • 03/21/2022

  Result of 100th Higher Account Exam (MSETCL & MSPGCL)

  Download
 • 03/21/2022

  MSEB CPF Trust circular No. 215 : वर्गणीदाराच्या खात्यावर जमा असलेल्या रकमेवर २०१८-२०१९ च्या वित्तीय वर्षाकरिता विहित केलेल्या व्याजाच्या अनुजय दर आणि आगाऊ कर्जाच्या रकमेवर आकारव्याचा व्याजाचा दर.

  Download
 • 03/21/2022

  33 Exemption List of Lower & Higher Accounts 710 dtd 11.06.2019

  Download
 • 03/21/2022

  32 Exemption List of Lower & Higher Accounts 628 dtd 21.05.2019

  Download
 • 03/21/2022

  MSEBHCL Advertisement No. 05/2019 for the post of “Senior Manager, Manager & Dy. Manager in Finance & Accounts cadre

  Download
 • 03/21/2022

  Final Roll Number List of 100th Higher Accounts Examination to be held on 14/15/16.09.2019 (MSETCL & MSPGCL)

  Download
 • 03/21/2022

  Mahagenco Lower Account Exam. 01 Result

  Download
 • 03/21/2022

  Result of 108th Marathi Language Examination (MSETCL & MSPGCL)

  Download
 • 03/21/2022

  Roll Nos. of Mahagenco, Lower Account Examination -01 to be held on 13/07 /2019& 14/07 /2019

  Download
 • 03/21/2022

  Eligible Candidate List of Lower Account Exam-1

  Download
 • 03/21/2022

  Result of 108th Higher GAD Examination held on 23rd Mar 2019 to 24th Mar 2019

  Download
 • 03/21/2022

  Time table of Lower Accounts Examinations – 01 scheduled on 13th and 14th July 2019 and Invitation of Application Forms for enrollment of Dept. Examination.

  Download
 • 03/21/2022

  postponement of 100 th higher A/C exam

  Download
 • 03/21/2022

  Reschedulement of 100th Higher Accounts Examination held on 11/12/13th May 2019.

  Download
 • 03/21/2022

  Result of 99th Higher Accounts Examination (MSETCL & MSPGCL

  Download
 • 03/21/2022

  C. R. Circular No : 3916 Dt : 11.04.2019 : Information Regarding Confidential Reports for the Year 2018-19

  Download
 • 03/21/2022

  Result of 107th Marathi Language Examination (MSETCL & MSPGCL)

  Download
 • 03/21/2022

  Training Order K-89: Orientation Training Batch for newly recruited Non Mahagenco Deputy Executive Engineers.

  Download
 • 03/21/2022

  २०१८ – २०१९ या वर्षाच्या गोपनीय मूल्यांकन अहवालसांबांधीचे वेळापत्रक व महत्वाच्या सूचना.

  Download
 • 03/21/2022

  Revised : Final Roll Number List of 108th Higher GAD Examination (MSETCL & MSPGCL

  Download
 • 03/21/2022

  Exemption from appearing paper III of Lower Accounts Exam

  Download
 • 03/21/2022

  MSEBHCL Advertisement No. 04/2019 for the post of Director Cum Advisor (Mining), MSPGCL

  Download
 • 03/21/2022

  Submission of documents for finalizing Exemption cases for Lower A/c P – III & Higher A/c P – I & III

  Download
 • 03/21/2022

  MSEBHCL Advertisement No. 03/2019 for the post of Director (Operations) and Director (Projects), MSETCL

  Download
 • 03/21/2022

  Revised : Time Table of Lower Accounts Examination – 01 Scheduled on 09th & 10th March 2019 and Invitation of Application Forms for enrollment of Dept. Examination.

  Download
 • 03/21/2022

  The result of Mahagenco HR-I Lower GAD Exam conducted on 15.12.2018.

  Download
 • 03/21/2022

  MSEBHCL Advertisement No. 01/2019 for the post of Director (Projects) and Director (Operations)

  Download
 • 03/21/2022

  K-88 Induction Level Training for DET, GET and newly recruited Deputy Executive Engineers

  Download
 • 03/21/2022

  Exemption from passing Paper III of L.A.Exam & Paper I,III of H.A.Exam

  Download
 • 03/21/2022

  Final Roll Number list of 99th Higher Accounts Examination (MSETCL & MSPGCL)

  Download
 • 03/21/2022

  Six Monthly Timetable for Departmental Exam Scheduled from JAN 2019 to JUNE 2019

  Download
 • 03/21/2022

  MSEBHCL Advt. No 08/2018 for the post of Director (Projects), MSEDCL

  Download
 • 03/21/2022

  Advt. No 07/2018 for the post of Chief Legal Advisor, MSEBHCL

  Download
 • 03/21/2022

  Time Table , Application Form and Cognizance Letter for Lower GAD (HR) Exam scheduled on 15th December 2018 at Koradi Training Centre,MSPGCL for MSPGCL eligible candidates

  Download
 • 03/21/2022

  Exemption guidelines 2603 dated 23.12.2016

  Download
 • 06/10/2022

  Reject List for Exemption of Paper III – LAE-III & HAE I-III (Oct 18)

  Download
 • 03/21/2022

  29 Exemption List of Lower & Higher Accounts 1635 dtd 26.10.2018

  Download
 • 03/21/2022

  MSPGCL/ SR.MAN(HR-CLAIMS)/NO 12224 कर्मचारी कुटुंब निवृत्ती वेतन योजनेच्या थकीत/प्रलंबीत असलेल्या EPS Challan भरणा/ सत्यापित करण्याकरिता प्रशिक्षणाबाबत.

  Download
 • 03/21/2022

  Final Roll Number List of 107th HGAD Examination (MSETCL & MSPGCL)

  Download
 • 03/21/2022

  MSPGCL/ SR.MAN(HR-CLAIMS)/NO 12223 भविष्य निर्वाह निधी अग्रीम उचल. अंतिम प्रदान व निवृत्ती वेतनाच्या प्रकरणाबाबत.

  Download
 • 03/21/2022

  Exemption from passing Paper III of L.A.Exam & Paper I,III of H.A.Exam

  Download
 • 03/21/2022

  MSEBHCL Advt. No. 05/2018 for the post of Company Secretary, MSEBHCL

  Download
 • 03/21/2022

  Exemption from passing Paper III of L.A.Exam & Paper I,III of H.A.Exam

  Download
 • 03/21/2022

  Posting of N-67 Batch Nasik Training Centre

  Download
 • 03/21/2022

  Posting of K-84 Batch Koradi Training Centre

  Download
 • 03/21/2022

  Induction Level Training Order K-87 for Graduate Engineer Trainees at Koradi Training Centre

  Download
 • 03/21/2022

  Result of 106thHigher Gad Exam(MSETCL,MSPGCL)

  Download
 • 03/21/2022

  Induction Level Training Order K-86 for Graduate Engineer Trainees at Koradi Training Centre

  Download
 • 03/21/2022

  Induction Level Training Order N-70 for Diploma Engineer Trainees at Nashik Training Centre

  Download
 • 03/21/2022

  Induction Level Training Order N-69 for Diploma Engineer Trainees at Nashik Training Centre

  Download
 • 06/10/2022

  Reject List for Exemption of Paper III – LAE-III & HAE I-III (July 18)

  Download
 • 03/21/2022

  Appointment of GET's of K-83 batch as Assistant Engineer

  Download
 • 03/21/2022

  Exemption from passing Paper III of L.A.Exam & Paper I,III of H.A.Exam

  Download
 • 03/21/2022

  Final Roll Number List of 98th Higher Account Examination (MSETCL , MSPGCL)

  Download
 • 03/21/2022

  Submission of documents for finalizing Exemption cases for Lower A/c P – III & Higher A/c P – I & III

  Download
 • 03/21/2022

  Posting of N-63 Batch appointed as Junior Engineers.

  Download
 • 03/21/2022

  Final Roll Number List of 106th Higher GAD Examination (MSETCL & MSPGCL)

  Download
 • 03/21/2022

  Six Monthly Timetable for Departmental Exam Scheduled from JUNE 2018 to DEC 2018

  Download
 • 03/21/2022

  MSEBHCL Advt. No. 2/2018 for the post of 'Resident Executive Director

  Download
 • 03/21/2022

  Vinanti Badali Vishayak Arj Online Sadar Karnyakarita Mudatvadh

  Download
 • 03/21/2022

  Vinanti Badali Arj Online Sadar Karnyakarita Mudatvadh

  Download
 • 03/21/2022

  जादा भविष्य निर्वाह निधी कपातबाबत (Extra CPF).

  Download
 • 03/21/2022

  CPF Schedule Online Validation Training

  Download
 • 03/21/2022

  Result of 105th Marathi Language Examination (MSETCL,MSPGCL

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती कंपनीच्या खापरखेडा व कोराडी औष्णिक विधुत केंद्राच्या राख बंधारा परिसरातील राखेवर आधारित उद्दोग समूहास प्रस्तावित नागपूर महानगर प्रादेशिक आराखड्यामधेय औद्योगिक क्षेत्राचे आरक्षण मिळणेबाबत

  Download
 • 03/21/2022

  Reject List for Exemption of Paper III – LAE-III & HAE I-III (Feb 18)

  Download
 • 03/21/2022

  Result of 97th Higher Account Exam (MSETCL & MSPGCL) held on 25th Nov 2017 to 26th Nov 2017

  Download
 • 03/21/2022

  25 Exemption List of Lower & Higher Accounts 459 dtd 26.02.2018

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती कंपनीमधील सेवानिवृत्त , स्वेच्छानिवृत्त झालेले व राजीनामा दिलेले अधिकारी कर्मचारी यांना अंतिम भविष्य निर्वाह निधि मिळणेबाबत

  Download
 • 03/21/2022

  Exemption from passing Paper III of L.A.Exam & Paper I,III of H.A.Exam

  Download
 • 03/21/2022

  Final Roll No List of 105th Higher GAD Exam scheduled on 28/29.10.2017

  Download
 • 03/21/2022

  Exemption from passing Paper III of L.A.Exam & Paper I,III of H.A.Exam

  Download
 • 03/21/2022

  निम्नस्तर लेखा परीक्षा पेपर क्र. ३ तसेच उच्चस्तर लेखा परीक्षा पेपर क्र. १ व ३ आणि व्यावसायिक परीक्षा पेपर क्र. ३ मध्ये सुट मिळ्नेकामी परीक्षार्थींना सूचना.

  Download
 • 03/21/2022

  सरळसेवेने नियुक्त केलेल्या लेखा सहाय्यकांना उच्चस्तर लिपिक (लेखा) या पदावर सामावून घेतल्यानंतर निम्नस्तर लेखा परीक्षा उत्तीर्ण न करता उच्चस्तर लेखा परीक्षेस बसण्यासाठी परवानगी देणेबाबत.

  Download
 • 03/21/2022

  Final Roll No List of 103th Marathi Language Exam

  Download
 • 03/21/2022

  Six Monthly Timetable for Departmental Exam Scheduled from JAN 2017 to JUN 2017.

  Download
 • 03/21/2022

  Final Roll No.List of 95th Lower Account Exam to be held on 24th Sept 2016 & 25th Sept 2016 (MSETCL & MSPGCL)

  Download
 • 03/21/2022

  Final Roll No. list of 102nd Marathi Language Exam to be held on 18th June 2016 (MSETCL & MSPGCL)

  Download
 • 03/21/2022

  Exemption from passing Paper III of L. A. Exam & Paper I, III of H. A. Exam

  Download
 • 03/21/2022

  Result of 101th Marathi Language Exam (MSETCL's & MSPGCL's)a

  Download
 • 03/21/2022

  Provisional List of 121st Lower GAD Examination to be held on 21st Feb 2016

  Download
 • 03/21/2022

  Result of 93rd Lower Account Examination (MSETCL & MSPGCL)

  Download
 • 03/21/2022

  Waiver of condition of submission of Solvency Certificate at the time of new appointment in respect of Sub. Eng & Jr.Eng (Trainees)

  Download
 • 03/21/2022

  EOI notice to establish Creche at BTPS

  Download
Listen