Career

 • Select/Wait List for the post of Dy. General Manager (HR) vide Advt.No.03/2019

  Download
 • Select/Wait List for the post of Dy. General Manager (HR) vide Advt.No.03/2019

  Download
 • Personal Interview for the post of “Protocol Officer – Koradi” on contract basis.

   

  Download
 • ADVERTISEMENT NO. MSEBHCL 03/2022 – ADVERTISEMENT FOR THE POST OF DIRECTOR (PROJECTS).

  Download
 • Personal Interview for the post of Dy. General Manager (HR) vide Advt. No. 03/2019

  Download
 • Online Personal Interview for the post of “Asst. Medical Officer” on Regular Basis.

  Download
 • Advertisements for the post of Assistant General Manager (HR) & Manager (HR) MSEBHCL for working employees of MSEDCL, MSPGCL & MSETCL

  Download
 • Advertisements for the post of General Manager (F&A) & Assistant General Manager (F&A) MSEBHCL for working employees of MSEDCL, MSPGCL & MSETCL

  Download
 • जाहिरात क्र ०३/२०२० अन्वये उप विधी अधिकारी पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेचे प्रवेश पत्र व माहिती पत्राबाबतची सूचना. – Advt No. 03/2020.

  Download
 • Online Personal Interview for the post of “Chief General Manager (Security)” on Contract Basis – Advt No.06/2021.

  Download
 • तंत्रज्ञ – ३ भरती अनुषंगाने “आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ” प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्ती पत्राबाबतची माहिती – Advt.04/2019.

  Download
 • Revised – Direct Recruitment for the post of “Engineer & Chemist” on Contract Basis – Advt. No. 03/2021

  Download
 • महानिर्मिती जाहिरात क्र.०४/२०१९ अन्वये कागदपत्रे पडताळणीअंती तंत्रज्ञ-३ पदी निवड करण्यात आलेल्या परंतु स्थानिक स्तरावर पात्रतेबाबत निर्णय न घेण्यात आलेल्या उमेदवारांबाबत.

  Download
 • Advertisement for Director Operations post in MSPGCL – vide: Advt.No MSEBHCL03/2020

  Download
 • Cancellation of process for Selection of Director(Operations), MSPGCL. : Adv. 01/2020 dt.13.07.2020

  Download
 • List of Candidates shortlisted for Interview for the Post of Director(Operation), MSPGCL

  Download
 • जाहिरात क्र.०४/२०१९ अंतर्गत तंत्रज्ञ-३ पदासाठी कागदपत्रे पडताळणी अनुषंगाने निवड झालेल्या उमेदवारांची कागदपत्रे तपासणी कार्यवाहीबाबत.

  Download
 • Extension of last date for submission of application for Director Operations,MSPGCL

  Download
 • Hosting of Advertisement for Director (Operations) post

  Download
 • महानिर्मिती उच्चस्तर लेखा परिक्षा -१ दिनांक २७.०६.२०२० ते २९.०६.२०२० रोजी होणा-या परिक्षेच्या स्थागितीबाबत

  Download
 • महानिर्मिती कंपनी तंत्रज्ञ-३ या पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेचे विषय,गुण,ऑनलाईन परीक्षा सराव प्रश्नांबाबत – संदर्भ :- महानिर्मिती जाहिरात क्र. ०४/२०१९

  Download
 • Notification Regarding Sr. Manager (Administration) vide Advt 07/2019

  Download
 • Corrigendum regarding Direct Recruitment of Superintending Engineer (Mining) & Executive Engineer(Mining) Advt No.05/2019

  Download
 • Corrigendum regarding Direct Recruitment of “Senior Manager (Administration)” Advt No.07/2019

  Download
 • Personal Interview of DGM HR(Advt No 03/2019

  Download
 • Direct Recruitment for the post of Superintending Engineer (Mining) and Executive Engineer (Mining) on Contract Basis – Ref: Advt No.05/2019

  Download
 • Select List – Executive Director (Projects)

  Download
 • जाहिरात क्र.०१(Jan)/२०१७ अंतर्गत सुरक्षा व अग्निक संवर्गातील रिक्त पदांसाठीची कागदपत्रे जमा करण्यासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी. संदर्भ :- महानिर्मिती जाहिरात क्र.०१(Jan)/२०१७.

  Download
 • Direct Recruitment for the post of Asst. Medical Officer, vide: Advt.No.01/2019

  Download
 • उप कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) Dy. Executive Engineer (Civil) या पदाच्या १:२ प्रमाणात पार पाडण्यात आलेल्या वैयक्तिक मुलाखत परिक्षेअंती निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी.

  Download
 • सुरक्षा संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवा प्रवेशद्वारे भरण्याकरीता देण्यात आलेल्या सरळसेवा जाहिरातीस अनुसरून शारीरिक क्षमता चाचणीबाबत. संदर्भ :- महानिर्मिती जाहिरात क्र.०१(जाने)/२०१७

  Download
 • निम्नस्तर लिपिक (लेखा) व निम्नस्तर लिपिक (मासं) या पदांच्या ऑनलाईन पुर्न परीक्षेचे प्रवेशपत्र ,परीक्षा केंद्र ,ठिकाण व वेळेबाबतची माहिती. संदर्भ : महानिर्मिती जाहिरात क्र.११(Sep)/२०१७

  Download
 • -निम्नस्तर लिपिक (मांस) व निम्नस्तर लिपिक (लेखा) या पदांच्या दि.०१.१२.२०१८ व दि. ०२.१२.२०१८ रोजी होणाऱ्या ऑनलाईन पुर्न परीक्षेबाबत. संदर्भ :- जाहिरात क्र. ११(Sep)/२०१७

  Download
 • Dy.Executive Engineer (Civil) या पदाच्या कागदपत्रे पडताळणी अंती पात्र व अपात्र आढळून येणाऱ्या उमेदवारांची यादी. संदर्भ :- महानिर्मिती जाहिरात क्र ०२ (Feb)/२०१८

  Download
 • REGARDING APPOINTMENT LETTERS ISSUED TO DY.E.E. (2ND LIST OF 19 CANDIDATES): Vide Advt. No. 06(Aug)/2014.

  Download
 • Direct Recruitment for the post of Executive Director (Projects) on Contract basis, vide: Advt.No.09/2018

  Download
 • Result : Chief Operating Officer On Contract Basis, Advt. No. 08(July)/2018

  Download
 • CIRCULAR REGARDING APPOINTMENT LETTERS ISSUED TO DY. EXECUTIVE ENGINEERS —ADVT. NO. 06(AUG)/2014.

  Download
 • Personal interview: Chief Operating Officer On Contract Basis, Advt. No. 08(July)/2018

  Download
 • Adhisuchna

  Download
 • Direct Recruitment for the post of Chief Medical Officer, Vide: Advt.No.07(June)/2018

  Download
 • Select / Wait List : Assistant Medical Officer Ref: Advt.No.05(Apr)/2018

  Download
 • Select / Wait List : Medical Officer Ref: Advt.No.05(Apr)/2018

  Download
 • Regarding Appointment Letters issued as DET

  Download
 • Regarding Appointment Letters issued as GET

  Download
 • Select / Wait List for the post of Chief General Manager (Security) vide Advt. no.04(Mar)/2018

  Download
 • Revised : कनिष्ठ अभियंता (Junior Engineer ) व सहाय्यक अभियंता (Assistant Engineer ) या पदाच्या प्रतीक्षा सूची यादीतील पात्र /अपात्र उमेदवारांची यादी. संदर्भ :- जाहिरात क्र.०९(Oct)/२०१६

  Download
 • Personal Interview: Chief General Manager (Security) On Contract basis Vide Ref. no. Advertisement No. 04(Mar)/2018

  Download
 • REVISED: Dy. Executive Engineer: Provisional Select / Wait List, Ref: Advt.No.06(Aug)/2014

  Download
 • Recruitment Opportunity for the post of General Manager (Electrical) at MMRCL

  Download
 • Personal Interview For the post of Executive Director (Solar) Ref :- Advt.No.03(Mar)/2018.

  Download
 • Direct Recruitment for the post of Draftsman on Contract Basis. (Walk-In-Interview on 07.09.2017) Ref:- Advt.No.10(Sep)/2016

  Download
 • जाहिरात क्र.०१ (Jan)/२०१७ अन्वये सरळसेवेकरीता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या कनिष्ठ प्रयोगशाळा रासायनशास्त्रज्ञ( Junior Lab Chemist), औषधनिर्माता(Pharmacist), परिचारिका (Nurse) या पदाच्या तात्पुरत्या निवड / प्रतिक्षा सूची यादीतील कागदपत्रे पडताळणीअंती पात्

  Download
 • जाहिरात क्र. ११(Sep)/२०१७ अंतर्गत निम्नस्तर लिपिक (लेखा) व निम्नस्तर लिपिक (मांस) पदासाठीची कागदपत्रे जमा करण्यासाठी १:१ प्रमाणातील गुणानुक्रमे यादी. संदर्भ :- महानिर्मिती जाहिरात क्र.११(Sep)/२०१७

  Download
Listen