कर्मचाऱ्याच्या प्रत्यक्ष वेतनावर (Actual Salary ) कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना (EPS-95) लागू करणेसाठी मा. सर्वोच न्यायालयाने दि ०४.११.२०२२ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत.

Last updated on May 16th, 2023 at 05:22 pm

Listen