• Thursday February 16, 2023

  कर्मचाऱ्याच्या प्रत्यक्ष वेतनावर (Actual Salary ) कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना (EPS-95) लागू करणेसाठी मा. सर्वोच न्यायालयाने दि ०४.११.२०२२ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत.

  Last updated on May 16th, 2023 at 05:22 pm

  Download
 • Thursday February 2, 2023

  Result of Higher Account Exam – 3 (Mahagenco) Held on 26.11.2022 to 28.11.2022.

  Last updated on May 16th, 2023 at 05:27 pm

  070

  Download
 • Wednesday January 25, 2023

  म. रा. वि. मं. सूत्रधारी कंपनी मर्यादित तर्फे सरळसेवा जाहिरात क्र.०५/२०२३ अन्वये संचालक (वित्त), महावितरण या पदाची जाहिरात रद्द करणेबाबतची अधिसूचना.

  Last updated on May 16th, 2023 at 05:29 pm

  Download
 • Tuesday January 17, 2023

  Time Table of various department Examination from February 2023 to June 2023 Invitation of applications form Enrollment of Dept. Examination.

  Last updated on May 16th, 2023 at 05:34 pm

  Download
 • Monday December 19, 2022

  Result of Higher GAD Exam – 3 held on 29.10..2022 to 30.10.2022.

  Last updated on May 16th, 2023 at 05:38 pm

  Download
 • Friday December 9, 2022

  कार्यालयीन आदेश दि. १७.०९.२०२२ ते १८.०९.२०२२ रोजी झालेल्या महानिर्मिती निम्नस्तर लेखा परिक्षा – ५ च्या निकाल .

  Last updated on May 16th, 2023 at 05:42 pm

  Download
 • Thursday November 24, 2022

  Roll No. of Mahagenco 3rd Higher Accounts Exam. to be held on 26.11.2022 to 28.11.2022.

  Last updated on May 16th, 2023 at 06:03 pm

  Download
 • Monday October 17, 2022

  Roll No. of Mahagenco, 3rd Higher GAD Exam. to be held on 29.10.2022 to 30.10.2022.

  Last updated on May 16th, 2023 at 06:04 pm

  Download
 • Tuesday October 11, 2022

  महानिर्मिती कंपनीची निम्नस्तर सामान्य प्रशासन परिक्षा – ५ चे निकाल पत्रक

  Last updated on May 16th, 2023 at 06:07 pm

  Download
 • Friday October 7, 2022

  ADV NO. MSEBHCL 05/2022 – ADVERTISEMENT FOR THE POST OF EXECUTIVE DIRECTOR (MSLDC).

  Last updated on May 16th, 2023 at 06:07 pm

  Download
Listen