(तीन) निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अनुसराण्यात येणारी कार्यपद्धती, तसेच पर्यवेक्षण आणि उत्तरदायित्व प्रणाली.

The Procedure Followed in Decision Making Process, including Channel of Supervision and Accountability:

DOP:

टिप – काही बाबींचे नियम विभाजनापूर्वीचेच असून त्यांचे पुनर्विलोकन व्हायचे आहे.

Listen