घोषणा

Last updated on मे 16th, 2023 at 02:52 pm

 • 11/21/2023

  महानिर्मिती उच्चस्तर सामान्य प्रशासन परिक्षा -५ दिनांक २५.११.२०२३ ते २६.११.२०२३ रोजी होणारी परिक्षा पुढे ढकलणे बाबत.

  Download
 • 11/09/2023

  Result of 6th Marathi Language Exam. (Mahagenco) Held on 20.08.2023.

  Download
 • 11/08/2023

  Result of MAHAGENCO, 7th Lower GAD Exam. to be held on १७.०९.२०२३.

  Download
 • 11/08/2023

  MSEBHCL ADVT. NO. 15/2023 : FOR THE POST OF DIRECTOR (OPERATIONS), MSETCL

  Download
 • 11/06/2023

  CANCELLATION OF MSEBHCL ADVT. NO. 03/2023 PUBLISHED FOR THE POST OF DIRECTOR (OPERATIONS), MSETCL

  Download
 • 10/22/2023

  Revised “MSEBHCL ADVT. NO. 14/2023 : FOR THE POST OF DIRECTOR (PROJECTS), MSETCL”.

  Download
 • 10/12/2023

  “MSEBHCL ADVT. NO. 13/2023 : FOR THE POST OF “ADVISOR (RE INTEGRATION) – MSKVY 2.0”

  Download
 • 10/11/2023

  Roll No. of Mahagenco, 7th Lower Accounts Exam. to be held on 14.10.2023 to 15.10.2023.

  Download
 • 09/25/2023

  Higher pension status check circular

  Download
 • 09/13/2023

  Roll No. of Mahagenco, 7th Lower GAD Exam. to be held on 17.09.2023.

  Download
 • 08/23/2023

  Result of MAHAGENCO, 4th Higher Account Exam. to be held on 24.06.2023 to 26.06.2023.

  Download
 • 08/18/2023

  Roll No.. of Mahagenco, 6th marathi Language Exam. to be held 20.08.2023.

  Download
 • 08/16/2023

  Result of MAHAGENCO, 4th Higher GAD Exam. to be held on 20.05.2023 to 21.05.2023.

  Download
 • 07/17/2023

  Time table of various departmental Examinations from July 2023 to December 2023. Invitation of applications form for Enrollment of Dept. Examination.

  Download
 • 06-07-2023 00:00:00

  MSEBHCL ADVERTISEMENT NO. 12_2023 FOR THE POST OF DIRECTOR CUM ADVISOR (MINING), MSPGCL.

  Download
 • 07/05/2023

  वाढीव निवृत्तीवेतन प्राप्त होण्याबाबत सादर करावयाच्या संयुक्त पर्यायी अर्ज ऑनलाईन कार्यपद्धतीने भरण्याकरिता.

  Download
 • 06/28/2023

  MSEBHCL ADVT. NO. 11/2023 : FOR THE POST OF “ADVIOSR/SECTOR CONSULTANT- MSKVY 2.0

  Download
 • 06/28/2023

  MSEBHCL ADVERTISEMENT NO. 10/2023: FOR THE POST OF “PROJECT COORDINATOR- MSKVY 2.0.

  Download
 • 06/21/2023

  Income Tax Exemption for Final Leave Encashment.

  Download
 • 06/21/2023

  Result of MAHAGENCO, 6th Lower Accounts Exam. to be held on 29.04.2023 to 30.04.2023.

  Download
 • 06/09/2023

  आयकर वर्ष 2022-2023 करीता नमुना क्र.१६ (form 16) भाग अ व ब (Part A & B) वितरीत करण्याबाबत.

  Download
 • 06/02/2023

  MSEBHCL ADVERTISEMENT NO. 09_2023 FOR THE POST OF PROJECT COORDINATOR- MSKVY 2.0

  Download
 • 06/02/2023

  “EoI to identify land to develop Solar/ Renewable Energy power Projects in the State of Maharashtra.”

  Download
 • 22-05-2023 15:52:00

  वाढीव निवृत्तीवेतन प्राप्त होण्याबाबत सादर करावयाच्या संयुक्त पर्यायी अर्ज ऑनलाइन कार्यपद्धतीने भरण्याकरिता 19.05.2023.

  Download
 • 05/03/2023

  महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जाहिरात क्रमांक ०८_२०२३ संचालक आणि सल्लागार (खाणकाम) या पदासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड.

  Download
 • 03-05-2023 00:00:00

  महानिर्मिती च्या, ६ व्या लोअर जीएडी परीक्षेचा निकाल १९.०३.२०२३ रोजी होणार आहे.

  Download
 • 04/28/2023

  महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जाहिरात क्रमांक ०७_२०२३ संचालक (प्रोजेक्ट), या पदासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड.

  Download
 • 04/24/2023

  २६.०२.२०२३ रोजी झालेल्या मराठी भाषा परीक्षेचा – ५ निकाल (महागेनको)

  Download
 • 04/18/2023

  महानिर्मिती कंपनीत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांना कंपनीची सदनिका / निवासस्थान पुरविण्यात आल्याने तसेच संगणक अग्रीम देण्यात आल्याने आर्थिक वर्ष २०२२–२०२३ करीता Prequiste Tax कपातीबाबत

  Download
 • 04/05/2023

  महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जाहिरात क्रमांक ०६_२०२३ संचालक (प्रोजेक्ट्स), या पदासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड.

  Download
 • 25-03-2023 00:00:00

  महानिर्मिती, सहावी लोअर जीएडी परीक्षेचा रोल क्रमांक १९.०३.२०२३ रोजी होणार आहे.

  Download
 • 16-03-2023 00:00:00

  वाढीव निवृत्ती वेतन प्राप्त होण्याबाबत सादर करावयाच्या संयुक्त पर्यायी अर्ज ऑनलाइन कार्यपद्धतीने भरण्याकरिता सूचना.

  Download
 • 03/15/2023

  महानिर्मिती, पाचवी लोअर जीएडी परीक्षेचा रोल क्रमांक २६.२.२०२३ रोजी होणार आहे.

  Download
 • 03/09/2023

  कर्मचाऱ्याच्या प्रत्यक्ष वेतनावर (वास्तविक वेतन) कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना (इ.एस.पी.-९५) लागू करणेसाठी मा. सर्वोच न्यायालयाने दि ०४.११.२०२२ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत.

  Download
 • 02/22/2023

  २६.११.२०२२ ते २८.११.२०२२ रोजी झालेल्या उच्च खाते परीक्षेचा निकाल – ३ महानिर्मिती

  Download
 • 02/16/2023

  म. रा. वि. मं. सूत्रधारी कंपनी मर्यादित तर्फे सरळसेवा जाहिरात क्र.०५/२०२३ अन्वये संचालक (वित्त), महावितरण या पदाची जाहिरात रद्द करणेबाबतची अधिसूचना.

  Download
 • 02/02/2023

  फेब्रुवारी २०२३ ते जून २०२३ या कालावधीतील विविध विभागांच्या परीक्षांचे वेळापत्रक विभाग परीक्षेची नावनोंदणी अर्जांचे आमंत्रण.

  Download
 • 25-01-2023 17:47:00

  २९.१०.२०२२ ते ३०.१०.२०२२ रोजी झालेल्या उच्च जीएडी परीक्षा – ३ चा निकाल.

  Download
 • 17-01-2023 00:00:00

  कार्यालयीन आदेश दि. १७.०९.२०२२ ते १८.०९.२०२२ रोजी झालेल्या महानिर्मिती निम्नस्तर लेखा परिक्षा – ५ चा निकाल.

  Download
 • 12/19/2022

  महानिर्मिती, तिसरी लोअर जीएडी परीक्षेचा रोल क्रमांक २६.११.२०२२ ते २८.११.२०२२ रोजी होणार आहे.

  Download
 • 12/09/2022

  महानिर्मिती, तिसरी उच्च जीएडी परीक्षा रोल क्रमांक २९.१०.२०२२ ते ३०.१०.२०२२ रोजी होणार आहे.

  Download
 • 11/24/2022

  महानिर्मिती कंपनीची निम्नस्तर सामान्य प्रशासन परिक्षा – ५ चे निकाल पत्रक

  Download
 • 10/17/2022

  जाहिरात क्रमांक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ०५/२०२२ – कार्यकारी संचालक (एम.एस.एल.डी.सी.) च्या पदासाठी जाहिरात.

  Download
 • 10/11/2022

  जाहिरात क्रमांक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ०६/२०२२ – संचालक (ऑपरेशन्स) या पदासाठी जाहिरात.

  Download
 • 10/07/2022

  महानिर्मिती मराठी भाषा परीक्षा-४ चा निकाल.

  Download
 • 10/07/2022

  १७.०९.२०२२ ते १८.०९.२०२२ रोजी आयोजित महानिर्मिती च्या ५ वी खालच्या खाते परीक्षेचा रोल क्रमांक.

  Download
 • 09/15/2022

  महानिर्मिती कंपनीतील सेवानिवृत्त झालेले/ होणारे अधीकारी/कर्मचारी यांच्या अंतिम भविष्या निर्वाह निधीच्या रक्कमेबाबत – दिनांक ०६.०९.२०२२.

  Download
 • 12-09-2022 00:00:00

  ई-नामांकन आणि १० डी फॉर्म

  Download
 • 12-09-2022 00:00:00

  महानिर्मिती पाचवी लोअर जीएडी परीक्षेचा रोल क्रमांक २१.०८.२०२२ रोजी होणार आहे.

  Download
 • 09/06/2022

  २१.०५.२०२२ ते २३.०५.२०२२ या कालावधीत झालेल्या उच्च खाते परीक्षा – २ चा निकाल.

  Download
 • 08/17/2022

  महानिर्मिती मराठी चौथी भाषा परीक्षेचा रोल क्रमांक ०७.०८.२०२२ रोजी होणार आहे.

  Download
 • 08/12/2022

  महानिर्मिती मराठी भाषा परिक्षा-४ ही दिनांक १७.०७.२०२२ ऐवजी ०७.०८.२०२२ रोजी घेण्याबाबत.

  Download
 • 08/03/2022

  जुलै 2022 ते नोव्हेंबर 2022 या कालावधीतील विविध विभागीय परीक्षांचे वेळापत्रक. विभाग परीक्षेच्या नावनोंदणीसाठी अर्ज मागवणे.

  Download
 • 08/03/2022

  २३.०४.२०२२ ते २४.४.२०२२ रोजी झालेल्या द्वितीय उच्च जीएडी परीक्षेचा निकाल.

  Download
 • 07/13/2022

  २६.०३.२०२२ ते २७.३.२०२२ रोजी झालेल्या चौथ्या खालच्या खाते परीक्षेचा निकाल

  Download
 • 07/13/2022

  महानिर्मिती, दुसरी उच्च लेखा परीक्षा रोल क्रमांक २१.०५.२०२२ ते २३.५.२०२२ पर्यंत होणार आहे.

  Download
 • 05/31/2022

  महानिर्मिती, दुसरी उच्च जीएडी परीक्षा रोल क्रमांक २३.०४.२०२२ ते २४.४.२०२२ रोजी होणार आहे.

  Download
 • 05/31/2022

  २६.०३.२०२२ ते २७.३.२०२२ रोजी होणाऱ्या महानिर्मिती च्या ४ थी लोअर अकाउंट परीक्षेचे रोल नंबर.

  Download
 • 05/18/2022

  कार्यालयीन आदेश: महानिर्मिती निस्नस्तर सामान्य प्रशासन परिक्षा -४ च्या निकालास मंजूरी प्रदान केली असुन निकाल घोषीत करण्यात येत आहे.

  Download
 • 04/20/2022

  उच्च खाते परीक्षेची सूट. पेपर I आणि III. ओ.ओ. क्रमांक ०१७३ दिनांक ०८.०३.२०२२.

  Download
 • 03/23/2022

  तिसरी मराठी भाषा परीक्षेचा निकाल. (महानिर्मिती) – दिनांक ०२.०३.२०२२.

  Download
 • 03/21/2022

  कार्यालयीन आदेश : महानिर्मिती निस्नस्तर सामान्य प्रशासन परिक्षा -४ च्या निकालास मंजूरी प्रदान केली असुन निकाल घोषीत करण्यात येत आहे.

  Download
 • 03/08/2022

  उच्च खाते परीक्षेची सूट. पेपर I आणि III. ओ.ओ. क्रमांक ०१७३ दि. …

  Download
 • 03/02/2022

  तिसरी मराठी भाषा परीक्षेचा निकाल. (महाजेनको) – दिनांक ०२.०३.२०२२…

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती तर्फे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवनिमित्त राज्यस्तरीय विविध खुल्या स्पर्धांचे आयोजन.

  Download
 • 03/21/2022

  ‘आजादी का अमृत महोत्सव’निमित्त महानिर्मिती कंपनीतर्फे सर्वांकरिता आयोजित विविधस्पर्धाबाबतची नियमावली.

  Download
 • 03/21/2022

  ‘आजादी का अमृत महोत्सव’निमित्त महानिर्मिती कंपनीतर्फे विविध स्पर्धांचे आयोजन.

  Download
 • 02/09/2022

  महानिर्मितीच्या चौथी लोअर जीएडी परीक्षेचा रोल क्रमांक १३.०२.२०२२ रोजी होणार आहे.

  Download
 • 06/10/2022

  अधिसूचना संदर्भ:- महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जाहिरात क्रमांक ११/२०२१ – दिनांक २७.०१.२०२२

  Download
 • 02/09/2022

  जाहिरात क्रमांक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ११/२०२१ वित्त-समन्वयक पदासाठी जाहिरात – दिनांक ३१.१२.२०२१.

  Download
 • 02/09/2022

  जाहिरात क्रमांक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड १०/२०२१ संचालक (व्यावसायिक) पदासाठी जाहिरात – दिनांक ३१.१२.२०२१.

  Download
 • 03/21/2022

  जाहिरात क्रमांक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ०९.२०२१ संचालक (प्रकल्प) या पदासाठी जाहिरात – दिनांक ३१.१२.२०२१.

  Download
 • 03/21/2022

  जाहिरात क्रमांक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ०८.२०२१ – कंपनी सचिव पदासाठी जाहिरात.

  Download
 • 03/21/2022

  जानेवारी २०२२ ते मे २०२२ या कालावधीतील विविध विभागीय परीक्षांचे वेळापत्रक. नावनोंदणीसाठी अर्जाचे आमंत्रण…

  Download
 • 03/21/2022

  ०९.१०.२०२१ ते ११.१०.२०२१- दिनांक ०३.११.२०२१ या कालावधीत झालेल्या महानिर्मिती उच्च खाते परीक्षा – १ चा निकाल.

  Download
 • 03/21/2022

  २५.०९.२०२१ ते २६.०९.२०२१ रोजी झालेल्या महानिर्मिती उच्च जीएडी परीक्षा -१ चा निकाल.

  Download
 • 03/21/2022

  ०९.१०.२०२१ ते ११.१०.२०२१ रोजी होणाऱ्या महानिर्मिती पहिल्या उच्च लेखा परीक्षेचा रोल क्र

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती, पहिली उच्च जीएडी परीक्षा – २५.०९.२०२१ ते २६.०९.२०२१ रोजी होणारी रोल नंबर.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर लेखा परीक्षा -१ हि दिनांक ०९.१०.२०२१ ते ११.१०.२०२१ रोजी घेण्याबाबत. – दिनांक ०८.०९.२०२१.

  Download
 • 06/10/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर सामान्य प्रशासन परीक्षा -१ हि दिनांक २५.०९.२०२१ ते २६.०९.२०२१ रोजी घेण्याबाबत. – दिनांक ०२.०९.२०२१.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर सामान्य प्रशासन परीक्षा हि दिनांक २५.०९.२०२१ ते २६.०९.२०२१ रोजी घेण्याबाबत.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मितीचा रोल क्रमांक तिसरी लोअर अकाउंट्स परीक्षा. ३१.०७.२०२१ ते ०१.०८.२०२१ रोजी होणार आहे

  Download
 • 03/21/2022

  वाहन लिलावाची सूचना – दिनांक २३.०८.२०२१.

  Download
 • 03/21/2022

  महाव्यवस्थापक (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन आणि मीडिया मॅनेजमेंट) या पदासाठी जाहिरात क्रमांक ०४/२०२१ चे शुद्धीपत्र.

  Download
 • 03/21/2022

  वाहन लिलावाची सूचना – दिनांक १०.०८.२०२१.

  Download
 • 03/21/2022

  ३१.०७.२०२१ ते ०१.०८.२०२१ या कालावधीत झालेल्या निम्न खाते परीक्षेचा निकाल -3 (महानिर्मिती)

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती निम्नस्तर लेखा परीक्षा -३ ही दिनांक ३१/०७/२०२१ ते दिनांक ०१/०८/२०२१ रोजी घेण्याबाबत

  Download
 • 03/21/2022

  जाहिरात क्रमांक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ०७/२०२१ – संचालक (मानव संसाधन) या पदासाठी जाहिरात, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड.

  Download
 • 03/21/2022

  जाहिरात क्रमांक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ०६/२०२१ – संचालक (मानव संसाधन) या पदासाठी जाहिरात, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड.

  Download
 • 03/21/2022

  जाहिरात क्रमांक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ०५/२०२१ – मुख्य अभियंता (स्थापत्य) पदासाठी जाहिरात.

  Download
 • 03/21/2022

  जाहिरात क्रमांक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ०४/२०२१ – महाव्यवस्थापक (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन आणि मीडिया मॅनेजमेंट) पदासाठी जाहिरात.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर लेखा परीक्षा – १ दिनांक २६.०६.२०२१ ते २८.०६.२०२१ रोजी होणाऱ्या परीक्षेच्या स्थागितीबाबत.

  Download
 • 03/21/2022

  संचालक (ऑपरेशन्स), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड या पदासाठी जाहिरात क्रमांक ०१/२०२१ साठी शुद्धीपत्र.

  Download
 • 03/21/2022

  संचालक (ऑपरेशन्स) या पदासाठी जाहिरात – वाईड: जाहिरात क्रमांक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ०१/२०२१.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर सामान्य प्रशासन परिक्षा – १ दिनांक २२.०५.२०२१ ते २३.०५.२०२१ रोजी होणा-या परिक्षेच्या स्थागितीबाबत.

  Download
 • 03/21/2022

  लोअर जीएडी चा निकाल परीक्षा -३ (महानिर्मिती) २१.०३.२०२१ रोजी घेण्यात आली.

  Download
 • 03/21/2022

  १४.०३.२०२१ रोजी झालेल्या मराठी भाषा परीक्षा -2 (महानिर्मिती) चा निकाल.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती निमनस्तर लेख परीक्षा – ३ दि . १७.०४.२०२१ ते १८.०४.२०२१ रोजी होणाऱ्या परीक्षेच्या स्थगितीबाबत

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मितीचे रोल नंबर, तिसरी लोअर जीएडी परीक्षा – २१.०३.२०२१ रोजी होणार आहे.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती तिसऱ्या लोअर अकाउंट्स परीक्षेचा रोल नंबर. १७.०४.२०२१ ते १८.०४.२०२१ रोजी होणार आहे.

  Download
 • 03/21/2022

  कॉर्पोरेट कार्यालय, प्रकाशगड, वांद्रे येथील जुन्या महाजेनकोच्या विभागीय वाहनांचा लिलाव.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती, दुसरी मराठी भाषा परीक्षा रोल नं. १४.०३.२०२१ रोजी होणार आहे.

  Download
 • 03/21/2022

  मार्च २०२१ ते जून २०२१ या कालावधीतील विविध विभागीय परीक्षांचे वेळापत्रक.

  Download
 • 03/21/2022

  उच्च लेखा परीक्षेची सूट यादी. ओ.ओ. क्रमांक ०५७ दिनांक ०२.०२.२०२१.

  Download
 • 03/21/2022

  जाहिरात क्रमांक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ०४/२०२० – संचालक (मानव संसाधन) या पदासाठी जाहिरात.

  Download
 • 03/21/2022

  जाहिरात क्रमांक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ०४/२०२० – संचालक (व्यावसायिक), महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड या पदासाठी जाहिरात.

  Download
 • 03/21/2022

  जाहिरात क्रमांक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ०४/२०२० संचालक (ऑपरेशन्स) या पदासाठी जाहिरात

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती लोअर खाते परीक्षा-२ निकाल.

  Download
 • 03/21/2022

  मराठी भाषा परीक्षा-१ (महानिर्मिती) चा निकाल.

  Download
 • 03/21/2022

  लोअर जीएडी परीक्षेचा निकाल -२, (महानिर्मिती)

  Download
 • 03/21/2022

  जाहिरात क्रमांक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ०२/२०२० महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड मध्ये एफ आणि ए संवर्गाच्या पदांच्या अर्जांसाठी जाहिरात.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर लेखा परिक्षा -१ दिनांक २७.०६.२०२० ते २९.०६.२०२० रोजी होणा-या परिक्षेच्या स्थागितीबाबत.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती उच्चस्तर सामान्य प्रशासन परीक्षा – १ दिनांक २५/४/२०२० ते २६/४/२०२० रोजी होणाऱ्या परीक्षेबाबत.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मितीचे रोल नंबर, निम्न खाते परीक्षा – ०२ १४/०३/२०२० आणि १५/०३/२०२० रोजी होणार आहे.

  Download
 • 03/21/2022

  १४/०३/२०२० ते १५/०३/२०२० रोजी आयोजित लोअर अकाउंट परीक्षा II (महानिर्मिती) पात्रता उमेदवारांची यादी.

  Download
 • 03/21/2022

  २३/२/२०२० रोजी होणाऱ्या महानिर्मिती, लोअर जीएडी परीक्षा – ०२ चे रोल नंबर

  Download
 • 03/21/2022

  २३/२/२०२० रोजी झालेल्या लोअर जीएडी परीक्षा II (महानिर्मिती) साठी एल डी सी मानव संसाधन च्या पात्र उमेदवारांची यादी.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती, पहिली मराठी भाषा परीक्षा रोल नं. १६/२/२०२० रोजी होणार आहे.

  Download
 • 03/21/2022

  फेब्रुवारी २०२० ते जून २०२० या कालावधीतील विविध विभागीय परीक्षांचे वेळापत्रक. विभाग परीक्षेच्या नावनोंदणीसाठी अर्जाचे निमंत्रण.

  Download
 • 03/21/2022

  १०० वी उच्च खाते परीक्षेचा निकाल (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड.)

  Download
 • 03/21/2022

  महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सी पी एफ ट्रस्ट परिपत्रक क्रमांक २१५: वर्गणीदाराच्या खात्यावर जमा असलेल्या रकमेवर २०१८-२०१९ च्या वित्तीय वर्षाकरिता विहित केलेल्या व्याजाच्या अनुजय दर आणि आगाऊ कर्जाच्या रकमेवर आकारव्याचा व्याजाचा दर.

  Download
 • 03/21/2022

  ३३ खालच्या आणि उच्च खात्यांची सूट यादी ७१०. दिनांक ११.०६.२०१९.

  Download
 • 03/21/2022

  ३२ कनिष्ठ आणि उच्च खात्यांची सूट यादी ६२८ दिनांक २१.०५. २०१९.

  Download
 • 03/21/2022

  महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जाहिरात क्रमांक ०५.२०१९ “वरिष्ठ व्यवस्थापक, व्यवस्थापक आणि डी व्हाय. वित्त आणि लेखा संवर्गातील व्यवस्थापक.

  Download
 • 03/21/2022

  १४/१५/१६/०९/२०१९ (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड) रोजी होणाऱ्या १०० व्या उच्च लेखा परीक्षेची अंतिम रोल नंबर यादी.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती लोअर अकाउंट परीक्षा. ०१ निकाल.

  Download
 • 03/21/2022

  १०८ व्या मराठी भाषा परीक्षेचा निकाल (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड).

  Download
 • 03/21/2022

  १३/०७/२०१९ आणि १४/०७/२०१९ रोजी होणाऱ्या महानिर्मिती, निम्न खाते परीक्षा -०१ चे रोल नंबर.

  Download
 • 03/21/2022

  लोअर अकाउंट परीक्षा-१ च्या पात्र उमेदवारांची यादी

  Download
 • 03/21/2022

  २३ मार्च २०१९ ते २४ मार्च २०१९ रोजी झालेल्या १०८ व्या उच्च जीएडी परीक्षेचा निकाल.

  Download
 • 03/21/2022

  निम्न लेखा परीक्षांचे वेळापत्रक ०१ १३ आणि १४ जुलै २०१९ रोजी अनुसूचित केले आहे आणि विभाग परीक्षेच्या नावनोंदणीसाठी अर्जाचे आमंत्रण.

  Download
 • 03/21/2022

  १०० वी उच्च ए.सी. परीक्षा पुढे ढकलणे.

  Download
 • 03/21/2022

  ११/१२/१३ मे २०१९ रोजी झालेल्या १०० व्या उच्च लेखा परीक्षेचे वेळापत्रक.

  Download
 • 03/21/2022

  ९९ व्या उच्च लेखा परीक्षेचा निकाल (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड)

  Download
 • 03/21/2022

  सी आर परिपत्रक क्रमांक: ३९१६ दिनांक ११.०४.२०१९: वर्ष २०१८-१९ च्या गोपनीय अहवालांबाबत माहिती.

  Download
 • 03/21/2022

  १०७ व्या मराठी भाषा परीक्षेचा निकाल (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड).

  Download
 • 03/21/2022

  प्रशिक्षण ऑर्डर के- ८९: नव्याने भरती झालेल्या बिगर महाजेनको उप कार्यकारी अभियंत्यांसाठी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बॅच.

  Download
 • 03/21/2022

  २०१८ – २०१९ या वर्षाच्या गोपनीय मूल्यांकन अहवालसांबांधीचे वेळापत्रक व महत्वाच्या सूचना.

  Download
 • 03/21/2022

  सुधारित: १०८ वी उच्च जीएडी परीक्षेची अंतिम रोल क्रमांक यादी (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड)

  Download
 • 03/21/2022

  लोअर अकाउंट्स परीक्षेचा पेपर III येण्यापासून सूट

  Download
 • 03/21/2022

  महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जाहिरात क्रंमाक ०४/२०१९ संचालक सह सल्लागार (खाणकाम), महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड या पदासाठी.

  Download
 • 03/21/2022

  लोअर ए/सी पी – III आणि उच्च ए/सी पी – I आणि III साठी सूट प्रकरणांना अंतिम रूप देण्यासाठी कागदपत्रे सादर करणे.

  Download
 • 03/21/2022

  महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जाहिरात क्रमांक ०३/२०१९ संचालक (ऑपरेशन्स) आणि संचालक (प्रकल्प) या पदासाठी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड.

  Download
 • 03/21/2022

  सुधारित: निम्न लेखा परीक्षेचे वेळापत्रक – ०१ ०९ आणि १० मार्च २०१९ रोजी अनुसूचित आणि विभाग परीक्षेच्या नावनोंदणीसाठी अर्जाचे आमंत्रण.

  Download
 • 03/21/2022

  १५.१२.२०१८ रोजी घेतलेल्या महानिर्मिती मानव संसाधन-I लोअर जीएडी परीक्षेचा निकाल.

  Download
 • 03/21/2022

  महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जाहिरात क्रमांक ०१/२०१९ संचालक (प्रकल्प) आणि संचालक (ऑपरेशन्स) या पदासाठी.

  Download
 • 03/21/2022

  डिप्लोमा अभियंता प्रशिक्षणार्थी, पदवीधर अभियंता प्रशिक्षणार्थी आणि नव्याने भरती झालेल्या उपकार्यकारी अभियंत्यांसाठी के-८८ इंडक्शन लेव्हल ट्रेनिंग.

  Download
 • 03/21/2022

  एल.ए. परीक्षेचा पेपर III आणि एच.ए. परीक्षेचा पेपर I, III उत्तीर्ण होण्यापासून सूट.

  Download
 • 03/21/2022

  ९९ व्या उच्च लेखा परीक्षेची अंतिम रोल नंबर यादी (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड).

  Download
 • 03/21/2022

  जानेवारी २०१९ ते जून २०१९ पर्यंत अनुसूचित विभागीय परीक्षेचे सहा मासिक वेळापत्रक.

  Download
 • 03/21/2022

  महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जाहिरात क्रमांक ०८/२०१८ संचालक (प्रकल्प), महावितरण या पदासाठी.

  Download
 • 03/21/2022

  जाहिरात क्रमांक ०७/२०१८ रोजी मुख्य कायदेशीर सल्लागार या पदासाठी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड.

  Download
 • 03/21/2022

  महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड पात्र उमेदवारांसाठी १५ डिसेंबर २०१८ रोजी कोराडी प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड येथे नियोजित लोअर जीएडी (मानव संसाधन) परीक्षेसाठी वेळापत्रक, अर्ज आणि संज्ञापन पत्र.

  Download
 • 03/21/2022

  सूट मार्गदर्शक तत्त्वे २६०३ दिनांक २३.१२.२०१६.

  Download
 • 06/10/2022

  पेपर III – एल.ए.इ. -III आणि एच.ए.इ. I-III (ऑक्टोबर १८) च्या सूटसाठी यादी नाकारणे.

  Download
 • 03/21/2022

  २९ कनिष्ठ आणि उच्च खात्यांची सूट यादी १६३५ दिनांक २६.१०.२०१८.

  Download
 • 03/21/2022

  एम.एस.पी.जी./ सेवा विनंती एम.ए.एन. (मानव संसाधन दावा)/क्रमांक १२२२४ (कर्मचारी कुटुंब निवृत्ती वेतन थकीत/प्रलंबीत असलेल्या ईपीएस चालान भरणा/मिलन करण्याकरिता प्रशिक्षण शक्ती.

  Download
 • 03/21/2022

  १०७ वी एच.जी.ए.डी. परीक्षेची अंतिम रोल नंबर यादी (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड).

  Download
 • 03/21/2022

  महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड/ सेवा विनंती एम.ए.एन. (मानव संसाधन दावा)/क्रमांक १२२२३ भविष्य निर्वाह अग्रीम फुले. अंतिम प्रदान व निवृत्ती वेतनाच्या भागा.

  Download
 • 03/21/2022

  एल.ए. परीक्षेचा पेपर III आणि एच.ए. परीक्षेचा पेपर I, III उत्तीर्ण होण्यापासून सूट.

  Download
 • 03/21/2022

  महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जाहिरात क्रमांक ०५/२०१८ कंपनी सचिव, या पदासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड.

  Download
 • 03/21/2022

  एल.ए. परीक्षेचा पेपर III आणि एच.ए. परीक्षेचा पेपर I, III उत्तीर्ण होण्यापासून सूट.

  Download
 • 03/21/2022

  एन-६७ बॅच नाशिक प्रशिक्षण केंद्राची पोस्टिंग.

  Download
 • 03/21/2022

  के-८४ बॅच कोराडी प्रशिक्षण केंद्राची पोस्टिंग.

  Download
 • 03/21/2022

  कोराडी प्रशिक्षण केंद्रातील पदवीधर अभियंता प्रशिक्षणार्थींसाठी इंडक्शन लेव्हल ट्रेनिंग ऑर्डर के-८७.

  Download
 • 03/21/2022

  १०६ वी हायर जीएडी परीक्षेचा निकाल (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड.)

  Download
 • 03/21/2022

  कोराडी प्रशिक्षण केंद्रातील पदवीधर अभियंता प्रशिक्षणार्थींसाठी इंडक्शन लेव्हल ट्रेनिंग ऑर्डर के-८६

  Download
 • 03/21/2022

  नाशिक प्रशिक्षण केंद्रातील डिप्लोमा अभियंता प्रशिक्षणार्थींसाठी इंडक्शन लेव्हल ट्रेनिंग ऑर्डर एन- ७०.

  Download
 • 03/21/2022

  नाशिक प्रशिक्षण केंद्रातील डिप्लोमा अभियंता प्रशिक्षणार्थींसाठी इंडक्शन लेव्हल ट्रेनिंग ऑर्डर एन- ६९.

  Download
 • 06/10/2022

  पेपर III – एल.ए. इ. -III आणि एच.ए.इ. I-III (जुलै १८) च्या सूटसाठी यादी नाकारणे.

  Download
 • 03/21/2022

  सहायक अभियंता म्हणून के-८३ बॅचच्या पदवीधर अभियंता प्रशिक्षणार्थी ची नियुक्ती.

  Download
 • 03/21/2022

  एल.ए. परीक्षेचा पेपर III आणि एच.ए. परीक्षेचा पेपर I, III उत्तीर्ण होण्यापासून सूट.

  Download
 • 03/21/2022

  ९८ वी उच्च खाते परीक्षेची अंतिम रोल नंबर यादी (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड.)

  Download
 • 03/21/2022

  लोअर ए/सी पी – III आणि उच्च ए/सी पी – I आणि III साठी सूट प्रकरणांना अंतिम रूप देण्यासाठी कागदपत्रे सादर करणे.

  Download
 • 03/21/2022

  कनिष्ठ अभियंता म्हणून एन-६३ तुकडीची नियुक्ती.

  Download
 • 03/21/2022

  १०६ वी उच्च जीएडी परीक्षेची अंतिम रोल नंबर यादी (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड.)

  Download
 • 03/21/2022

  जून २०१८ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत नियोजित विभागीय परीक्षेचे सहा मासिक वेळापत्रक.

  Download
 • 03/21/2022

  महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जाहिरात क्रमांक. २/२०१८ ‘निवासी कार्यकारी संचालक’ या पदासाठी.

  Download
 • 03/21/2022

  विनंती बदली विषयक अर्ज ऑनलाइन सदर करण्याकरिता मुदतवाढ.

  Download
 • 03/21/2022

  भविष्य निर्वाह कपात संरचना (अतिरिक्त सी.पी.एफ.)

  Download
 • 03/21/2022

  सी.पी.एफ. वेळापत्रक ऑनलाइन प्रमाणीकरण प्रशिक्षण.

  Download
 • 03/21/2022

  १०५ व्या मराठी भाषा परीक्षेचा निकाल (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड.)

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती कंपनीच्या खापरखेडा व कोराडी औष्णिक विधुत केंद्राच्या राख बंधारा परिसरातील राखेवर आधारित उद्दोग समूहास प्रस्तावित नागपूर महानगर प्रादेशिक आराखड्यामधेय औद्योगिक क्षेत्राचे आरक्षण मिळणेबाबत

  Download
 • 03/21/2022

  पेपर III – एल.ए. इ. -III आणि एच.ए.इ. I-III (फेब्रुवारी १८) च्या सूटसाठी यादी नाकारणे

  Download
 • 03/21/2022

  २५ नोव्हेंबर २०१७ ते २६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी घेतलेल्या ९७ व्या उच्च खाते परीक्षेचा (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड.) निकाल.

  Download
 • 03/21/2022

  २५ कनिष्ठ आणि उच्च खात्यांची सवलत यादी ४५९ दिनांक २६.०२.२०१८.

  Download
 • 03/21/2022

  महानिर्मिती कंपनीमधील सेवानिवृत्त, स्वेच्छानिवृत्त झालेले व राजीनामा दिलेले अधिकारी कर्मचारी यांना अंतिम भविष्य निर्वाह निधि मिळणेबाबत.

  Download
 • 03/21/2022

  एल.ए. परीक्षेचा पेपर III आणि एच.ए. परीक्षेचा पेपर I, III उत्तीर्ण होण्यापासून सूट.

  Download
 • 03/21/2022

  २८/२९/१०/२०१७ रोजी १०५ वी उच्च जीएडी परीक्षेची अंतिम यादी.

  Download
 • 03/21/2022

  एल.ए. परीक्षेचा पेपर III आणि एच.ए. परीक्षेचा पेपर I, III उत्तीर्ण होण्यापासून सूट.

  Download
 • 03/21/2022

  खालील स्तरावरील लेखा परीक्षा पेपर क्र. ३ तसेच उच्चस्तरीय लेखा परीक्षा पेपर क्र. १ व ३ आणि व्यावसायिक परीक्षा पेपर क्र. ३ मध्ये सुटकेने कामी परीक्षार्थींना सूचना.

  Download
 • 03/21/2022

  सरळसेवेने नियुक्त केलेल्या लेखा सहाय्यकांना उच्चस्तर लिपिक (लेखा) या पदावर सामावून घेतल्यानंतर निम्नस्तर लेखा परीक्षा उत्तीर्ण न करता उच्चस्तर लेखा परीक्षेस बसण्यासाठी परवानगी देणेबाबत.

  Download
 • 03/21/2022

  १०३ वी मराठी भाषा परीक्षेची अंतिम यादी क्रमांक.

  Download
 • 03/21/2022

  जानेवारी २०१७ ते जून २०१७ पर्यंत अनुसूचित विभागीय परीक्षेचे सहा मासिक वेळापत्रक.

  Download
 • 03/21/2022

  २४ सप्टेंबर २०१६ आणि २५ सप्टेंबर २०१६ (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड.) रोजी होणाऱ्या ९५ व्या निम्न खाते परीक्षेची अंतिम यादी.

  Download
 • 03/21/2022

  १८ जून २०१६ (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड.) रोजी होणाऱ्या १०२ व्या मराठी भाषा परीक्षेची अंतिम यादी.

  Download
 • 03/21/2022

  एल.ए. परीक्षेचा पेपर III आणि एच.ए. परीक्षेचा पेपर I, III उत्तीर्ण होण्यापासून सूट.

  Download
 • 03/21/2022

  १०१ व्या मराठी भाषा परीक्षेचा निकाल (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेडचा आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेडचा).

  Download
 • 03/21/2022

  २१ फेब्रुवारी २०१६ रोजी होणाऱ्या १२१ व्या लोअर जीएडी परीक्षेची तात्पुरती यादी.

  Download
 • 03/21/2022

  ९३ व्या निम्न खाते परीक्षेचा निकाल (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड.)

  Download
 • 03/21/2022

  उप-संबंधात नवीन नियुक्तीच्या वेळी सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अटीची सूट. अभियंता आणि ज्युनियर अभियांत्रिकी (प्रशिक्षणार्थी)

  Download
 • 03/21/2022

  भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे क्रेच स्थापन करण्यासाठी इ.ओ.आय. सूचना.

  Download
 • 03/21/2022

  अनुकंपा तत्तावरील वारसदारांना महानिर्मिती कंपनीमध्ये निमस्तर लिपिक म्हणून नेमणूक देणेबाबत.

  Download
Listen