महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादितचे बोर्ड संचालक मंडळ

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादितचे बोर्ड संचालक मंडळ

 • डॉ. पी. अनबलगन (भा.प्र.से.)

  अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

 • श्रीमती. आभा शुक्ला (भा.प्र.से.)

  प्रधान सचिव (ऊर्जा) महाराष्ट्र शासन

 • श्री एस.एम. मारुडकर

  संचालक (संचलन)

 • श्री राजेश पाटील

  संचालक सह सल्लागार (खनिकर्म)- अतिरिक्त प्रभार

 • श्री. बाळासाहेब थिटे

  संचालक (वित्त)

 • श्री. अभय हरणे

  संचालक (प्रकल्प)

 • श्रीमती. स्वाती व्यवहारे

  संचालक

 • श्री विश्वास पाठक

  स्वतंत्र संचालक

Listen