कार्यकारी संचालक

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 10:30 am

प्रकाशगड
भूखंड क्रमांक जी-९, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०० ०५१.

टेलिग्राफिक पत्ता : मुंबईग्रिड
एसटीडी : ०२२ फॅक्स : २६४७६७४९
पीबीएक्स: २६४७४२११/२६४७२१३१

दूरध्वनी(0)

 

नाव

ई – मेल आयडी

२६४७६२३१ (पी) (P)

श्री. संजय खंदारे

अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक

md@mahagenco.in
२६४७४२११ Extn: २०४० (ओ) (O)
२६४७७२७२

(पी)


संचालक (वित्त)

directorf@mahagenco.in

२६४७४२११
Extn: २०६५

(ओ)

२६५८१७१७

(पी)

श्री. व्ही. थंगापांडियन
संचालक (प्रकल्प)

directorproj@mahagenco.in

२६४७४२११
Extn: २०६३

(ओ)

२६४७६९०९

(पी)

श्री. सी. एस. थोटवे
संचालक (प्रक्रिया)

directorop@mahagenco.in

२६४७४२११
Extn: २०२०

(ओ)

 
 

(पी)

श्री. पी.व्ही.जाधव
संचालक (खाणकाम)

dirmining@mahagenco.in

२६४७४२११

(ओ)

 

२६४७६७५७

(पी)

श्री. बी. वाई. मानता
कार्यकारी संचालक (एच आर)

edhr@mahagenco.in

२६४७४२११
Extn: २२१७

(ओ)

 
 

 

श्री. ए. ए. हरणे
(अतिरिक्त शुल्क)

कार्यकारी संचालक (जनरल ओ आणि एम-I)

edom1 @mahagenco.in

 

 

 
 

 

श्री. आर.पी. बुरडे
कार्यकारी संचालक (जनरल ओ आणि एम-II)

edom2 @mahagenco.in

 

 

 
२६४७२४२६

(पी)

श्री. के.एम. चिरुटकर
कार्यकारी संचालक (राख आणि सौर)

tdgen @mahagenco.in

२६४७४२११
Extn: २०७०

(ओ)

 
२६५८१०५५

(पी)

श्री. आर.पी. बुरडे
कार्यकारी संचालक (कोळसा आणि गारेपाल्मा)

edfuel@mahagenco.in

२६४७४२११
Extn २५५७

(ओ)

 
२६४७४५२४

(पी)


कार्यकारी संचालक (वित्त आणि व्यावसायिक)

edfc@mahagenco.in

२६४७४२११ Extn: 2220

(ओ)

 

२६४७८१२१

(पी)

श्री. एस.एम. मरुडकर
कार्यकारी संचालक (प्रकल्प -I)

tdgpp@mahagenco.in

२६४७४२११
Extn: २०७५
(O)

२६४७४२११

(पी)

कार्यकारी संचालक (सीपीआणि सी)

edcpc@mahagenco.in

२६४७४२११
Extn: २२२७
(ओ)

 

 

श्री. एन.एच.चांदूरकर
कार्यकारी संचालक (आईटी)

edit@mahagenco.in

२४०९५१३१
Extn: १३०१
(ओ)
Listen