मुख्य अभियंता- फील्ड 

Last updated on मार्च 13th, 2023 at 05:11 pm

महाजेनको – क्षेत्रीय कार्यालये मुख्य अभियंता (जनरल ओ अँड एम, जनरल कॉन्स्ट., आणि सिव्हिल)    
नाव  ऑफिस फोन. नंबर.मेल
श्री. एन.ए. राठोड
मुख्य अभियंता (कॉन्स्ट) कोराडी (अतिरिक्त शुल्क)  
०७१०९-२६२१२६cegckoradi@mahagenco.in
श्री. आर.आर. कराडे
मुख्य अभियंता (सिव्हिल-II), कोराडी  
०७१०९-२६२१६८cecgen217@rediffmail.com
श्री. एन.ए.राठोड
मुख्य अभियंता (कोराडी प्रोजे.) (अतिरिक्त शुल्क)  
०७१०९-२६४८६२cgmkrdproj@mahagenco.in
श्री. पी. ए. सपाटे
मुख्य अभियंता, चंद्रपूर ओष्णिक विद्युत केंद्र
०७१७२-२२००१४cegenchandrapur@mahagenco.in
श्री. सुनील रामटेके
मुख्य अभियंता, खापरखेडा ओष्णिक विद्युत केंद्र
०७११३-२६८१६८, २६८१६७-७२cegenkpkd@mahagenco.in
श्री. एम.पी. आव्हाड
मुख्य अभियंता, भुसावळ ओष्णिक विद्युत केंद्र
०२५८२-२५०००७cegenbhusawal@mahagenco.in
श्री. व्ही.पी.रोकडे
मुख्य अभियंता, भुसावळ प्रकल्प (६६० मेगावॅट)  
०२५८२-२५०२६८cebslproj660@mahagenco.in
श्री. एस.एस.सोनपेठाकर
मुख्य अभियंता, पारस ओष्णिक विद्युत केंद्र
०७२५७-२३४४६५ / ६६cgmparas@mahagenco.in
श्री. शरद भगत
मुख्य अभियंता (कोराडी ओष्णिक विद्युत केंद्र)  
०७१०९-२६२१५७cegenkoradi@mahagenco.in
श्री. राजेश मोराळे
मुख्य अभियंता (टीआरडी) कोराडी  
०७१०९-२६३८५०cgmktc@mahagenco.in
श्री. पी.एन.भदाणे
मुख्य अभियंता (पार्ली ओष्णिक विद्युत केंद्र) (अतिरिक्त शुल्क)  
०२४४६-२२२०२६cegenparli@mahagenco.in
श्री. नितीन पुणेकर
मुख्य अभियंता (नाशिक ओष्णिक विद्युत केंद्र)  
०२५३-२८१०४९३cegennashik@mahagenco.in
श्री. एस जी चोपडे
मुख्य अभियंता (पोफली एचपीएस)  
०२३५५-२३५०११cgmkgsc@mahagenco.in
श्री. सुनील इंगळे
मुख्य अभियंता, उरण चंद्रपूर ओष्णिक विद्युत केंद्र
०२२-२७२२२२५१cegtpsuran@mahagenco.in
श्री. आर.एस. घुगे
मुख्य अभियंता (आरई- पी आणि पी) नागपूर  
 rcesolarngp@mahagenco.in
श्री. किशोर. एम. राऊत
मुख्य अभियंता (आरई- पी आणि पी) पुणे  
०२०-२९५२७८८७cespgdprojpune@mahagenco.in
Listen