CHIEF ENGINEER – HO

Last updated on नोव्हेंबर 2nd, 2022 at 05:26 pm

महानिर्मिती (महाजेनको*) प्रकाशगड
मुख्य अभियंता
नावफोनई-मेल
आर. जी. मोराळे
मुख्य अभियंता (कार्य)
(अतिरिक्त कार्यभार)          
प्रकाशगड, बांद्रा (पू.) मुंबई – ५१
२६४७६८३८cegw@mahagenco.in
आर. जी. मोराळे
मुख्य अभियंता (मध्यवर्ती खरेदी कक्ष)
प्रकाशगड, बांद्रा (पू.) मुंबई – ५१
२६५८१४७३cgmstores@mahagenco_admin
सी. आर. होळंबे
मुख्य अभियंता (स्थापत्य –III) (अतिरिक्त कार्यभार)
प्रकाशगड, बांद्रा (पू.) मुंबई – ५१
२६४७७०७०cgmcivil3@mahagenco.in
पी. के. कोटेचा
मुख्य अभियंता (नियामक व वाणिज्य)
(अतिरिक्त कार्यभार)
प्रकाशगड, बांद्रा (पू.) मुंबई – ५१
२६४७९७३६rcgen@mahagenco.in
राजेश पाटील
मुख्य अभियंता (इंधन व्यवस्थापन)
प्रकाशगड, बांद्रा (पू.) मुंबई – ५१
२६४७६८२०cefmc@mahagenco.in
पी. एम. नागदेवते
मुख्य अभियंता (प्रकल्प व नियोजन)
प्रकाशगड, बांद्रा (पू.) मुंबई – ५१
 २६४७५७५९cgmgpp@mahagenco.in
नितीन पुणेकर
मुख्य अभियंता (प्रकल्प संनियंत्रण गट)
प्रकाशगड, बांद्रा (पू.) मुंबई – ५१
२६४७६८२०cgmpmg@mahagenco.in
राजेश पाटील
मुख्य अभियंता (कोळसा)
(अतिरिक्त कार्यभार)
प्रकाशगड, बांद्रा (पू.) मुंबई – ५१
२६४७६८२०cecoal@mahagenco.in
डी. सी. पाटील
मुख्य महाव्यवस्थापक (वित्त)
प्रकाशगड, बांद्रा (पू.) मुंबई – ५१
२६४७२६३९cgmfinance@mahagenco.in
राहुल दुबे
कंपनी सचिव
प्रकाशगड, बांद्रा (पू.) मुंबई – ५१
२६४७५४५४csmahagenco@.in
नितीन पुणेकर
मुख्य अभियंता (सांघिक नियोजन आणि सुसंवाद)
(अतिरिक्त कार्यभार)
प्रकाशगड, बांद्रा (पू.) मुंबई – ५१
२६४७६८२०  cpc@mahagenco.in
एस. के. लाबडे
मुख्य महाव्यवस्थापक(अंतर्गत अंकेक्षण)
प्रकाशगड, बांद्रा (पू.) मुंबई – ५१
२६५८२४२४ia@mahagenco.in
पंकज शर्मा
मुख्य महाव्यवस्थापक (लेखा)
प्रकाशगड, बांद्रा (पू.) मुंबई – ५१
२६५८१७००cgmaccounts@mahagenco.in
सुमंत कोल्हे
मुख्य कायदा सल्लागार
प्रकाशगड, बांद्रा (पू.) मुंबई – ५१
२६४७३७२४cla@mahagenco.in
श्री. डी. एस. साळुंखे
मुख्य अभियंता (स्थापत्य-I)
एस्ट्रेला बॅटरीज, एक्स्पान्शन कम्पाउंड, पहिला मजला, प्लॉट नं. १ धारावी रोड, मुंबई १९
०२२-२४०९००९५cgmcivil1@mahagenco.in
श्री. आनंद कोंत
मुख्य महाव्यवस्थापक (मानव संसाधन)
एस्ट्रेला बॅटरीज, एक्स्पान्शन कम्पाउंड, पहिला मजला, प्लॉट नं. १ धारावी रोड, मुंबई १९
०२२-२४०७७४४१/४६cgmhr@mahagenco.in
श्री. राजेश पाटील
मुख्य अभियंता (तांत्रिक व दक्षता)
(अतिरिक्त कार्यभार)
एस्ट्रेला बॅटरीज, एक्स्पान्शन कम्पाउंड, पहिला मजला, प्लॉट नं. १ धारावी रोड, मुंबई १९
०२२-२४०७१८२२cgmtechnical@mahagenco.in
श्री. ए. ए. बामणे
मुख्य अभियंता (अपारंपारिक ऊर्जा)
हॉंगकॉंग बँक बिल्डींग, एम. जी. रोड, फोर्ट, मुंबई- ०१
 ०२२-२२६९५३३६cehydro@mahagenco.in
Listen