निर्मिती प्रकल्प

Last updated on एप्रिल 21st, 2022 at 08:46 am

*कार्यकारी संचालक*
(जनरल प्रकल्प) मुंबई
दूरध्वनी(0) कार्यालयदूरध्वनी (आर)
२६४७८१२१(पी )श्री. एस.एम. मरुडकर
कार्यकारी संचालक
(प्रकल्प – I)
 
२६४७४२११
विस्तार.२०७५
(ओ) 
निर्मिती (पी आणि पी) विभाग
दूरध्वनी(0) कार्यालयदूरध्वनी(आर)
  (पी )श्री. व्ही.एस.खटारे
मुख्य अभियंता  
 
२६४७४२११
विस्तार. २२०९
 (ओ) 
निर्मिती पीएमजी विभाग
दूरध्वनी(0)  कार्यालयदूरध्वनी(आर)
  (पी)श्री. पी. के. कोटेचा
(अतिरिक्त चार्ज करा)

मुख्य अभियंता  
 
२६४७४२११
विस्तार. २४७२
 (ओ) 
निर्मिती सिव्हिल-III विभाग
दूरध्वनी(0) कार्यालयदूरध्वनी(आर)
२६४७७०७० (पी)श्री. डी.आर.मुंढे
(अतिरिक्त चार्ज करा)

मुख्य अभियंता
 
२६४७४२११
विस्तार. २५५८
 (औ) 
सौर ऊर्जा निर्मिती विभाग विभाग (प्रोज.)
दूरध्वनी(0) कार्यालयदूरध्वनी(आर)
  (पी)श्री. पी.एम. निखारे
मुख्य अभियंता
 २३५१४३२९
२६४७४२११
विस्तार. २४४८
 (ओ) 

लघुरुपे: ओ : ऑफिस, पी : वैयक्तिक

Listen