संपर्क एचआर

Last updated on एप्रिल 12th, 2022 at 10:09 am

*कार्यकारी संचालक*
(एचआर) मुंबई
दूरध्वनी(0) कार्यालयदूरध्वनी (आर)
२६४७६७५७ (पी)श्री. बी. वाई. मानता
कार्यकारी संचालक (एचआर)
 
२६४७४२११
विस्तार: २२१७
 (ओ) 
मानव संसाधन विभाग
दूरध्वनी(0) कार्यालयदूरध्वनी (आर)
२६४७६६९८
विस्तारः २४६६
 (पी)श्री. ए. ए.कॉन्ट
(अतिरिक्त चार्ज करा)

मुख्य महाव्यवस्थापक
२७७४३०८० 
२६४७४२११
विस्तार: १०५९
 (ओ) 
तांत्रिक आणि दक्षता विभाग
दूरध्वनी(0) कार्यालयदूरध्वनी (आर)
२४०७१८२२ (पी)श्री. के.व्ही. भागवत
(अतिरिक्त चार्ज करा)

मुख्य अभियंता
 
२६४७४२११
विस्तार: १२४४
 (ओ) 
सुरक्षा विभाग
दूरध्वनी(0) कार्यालयदूरध्वनी (आर)
२४०९५१३१ (पी)कर्नल भारतभूषण दास
मुख्य महाव्यवस्थापक
 
२६४७४२११
विस्तार: १०३८
 (ओ) 

Listen