कार्यकारी संचालक – एचओ

Last updated on मे 15th, 2023 at 06:14 pm

  महानिर्मिती प्रकाशगड कार्यकारी संचालक
नावकार्यालय फोन. न.ई-मेल
डॉ. धनंजय सावलकर
कार्यकारी संचालक (मानव संसाधन)
दुसरा मजला प्रकाशगड,
सांघिक कार्यालय मुंबई
२६४७६७५७ (पी)
२६४७४२११ (ओ)
फॅक्स: ६४७९७२२
विस्तार : २२१७
    edhr@mahagenco.in
श्री. अभय हरणे
(अतिरिक्त प्रभार)
कार्यकारी संचालक (संचलन व सुव्यवस्था -१)
तिसरा मजला, प्रकाशगड,
सांघिक कार्यालय  मुंबई
    २६४७२१३१ (ओ)      edom1@mahagenco.in
श्री. पंकज सपाटे
कार्यकारी संचालक (संचलन व सुव्यवस्था -२)
तिसरा मजला प्रकाशगड,
सांघिक कार्यालय  मुंबई
 फॅक्स २६४७२५०७
विस्तार : २०७०
  
edom2@mahagenco.in
पी. एम. नागदेवते
मुख्य अभियंता (प्रकल्प आणि नियोजन)
प्रकाशगड, बांद्रा (पू.) मुंबई – ५१
  २६४७२४२६ (ओ)    tdgen@mahagenco.in
श्री. नितीन ह.चांदूरकर
कार्यकारी संचालक
(माहिती तंत्रज्ञान)
धारावी,
२४०४२१५४ (पी)
२४०९०३५१(ओ)
विस्तार : १३०१
  edit@mahagenco.in
पी. एम. नागदेवते
मुख्य अभियंता (पी एम जी ) (अतिरिक्त कार्यभार)
प्रकाशगड, बांद्रा (पू.) मुंबई – ५१
   २६४७८१२१ (पी)    tdgpp@mahagenco.in

कार्यकारी संचालक (स्थापत्य)
तिसरा मजला प्रकाशगड,
सांघिक कार्यालय  मुंबई
  
edcivil@mahagenco.in
 
श्री. राजेश पाटील
(अतिरिक्त प्रभार)
कार्यकारी संचालक (कोळसा)
३रा मजला प्रकाशगड, सांघिक कार्यालय  मुंबई
२६४७४२११ (पी)  edfuel@mahagenco.in
कार्यकारी संचालक (वित्त आणि व्यावसायिक)
सांघिक कार्यालय,
मुंबई
२६४७२४२४ (पी)
२६४७४२११ (ओ)
फॅक्स २६५८२६२७
विस्तार : २०७०
    directorf@mahagenco.in
श्री. नितीन एस वाघ
कार्यकारी संचालक
 (पर्यावरण व सुरक्षा),
एचडीआयएल टॉवर, मुंबई
 २६४७७२७३ (पी)  edens@mahagenco.in
Listen