कार्यकारी संचालक – एचओ

Last updated on जानेवारी 25th, 2023 at 12:13 pm

महानिर्मिती प्रकाशगड
कार्यकारी संचालक
नाव कार्यालय फोन. न. ई-मेल
श्री. बी. वाय. मंता
कार्यकारी संचालक (मानव संसाधन)
दुसरा मजला प्रकाशगड,
एच.ओ. मुंबई
२६४७६७५७ (पी)
२६४७४२११ (ओ)
Fax: २६४७९७२२
विस्तार: २२१७
edhr@mahagenco.in
श्री. एन. एच. चांदूरकर
कार्यकारी संचालक (माहिती तंत्रज्ञान)
धारावी,
एच.ओ. मुंबई
२४०७७४४२
२४०९०३५१
विस्तार १३०१
edit@mahagenco.in
श्री. एस. एम. मारुडकर
कार्यकारी संचालक (प्रकल्प)
तिसरा मजला प्रकाशगड,
एच.ओ. मुंबई
  tdgpp@mahagenco.in
श्री. एन.एस. वाघ
कार्यकारी संचालक (पर्यावरण आणि सुरक्षा),,
एचडीआयएल टॉवर, मुंबई
  edens@mahagenco.in
श्री. आर. पी. बुरडे
कार्यकारी संचालक (कोळसा)
तिसरा मजला प्रकाशगड,
एच.ओ. मुंबई
  edfuel@mahagenco.in
श्री. ए. ए. हरणे
कार्यकारी संचालक (संचलन व सुव्यवस्था -II)-अतिरिक्त
कार्यभार
तिसरा मजला, प्रकाशगड
एच.ओ. मुंबई
२६४७२४२६ (पी)
२६४७४२११ (ओ)
फॅक्स २६४७२५०७
विस्तार: 2070
edom2@mahagenco.in
श्री. राजेश पाटील
कार्यकारी संचालक( सोलर, अपारंपरिक ऊर्जा आणि
सांघिक नियोजन व सुसंवाद)- अतिरिक्त कार्यभार
तिसरा मजला, प्रकाशगड,
एच.ओ. मुंबई
२४०९५१३१ (ओ)
विस्तार 1301
tdgen@mahagenco.in
श्री. राजेश मोराळे
कार्यकारी संचालक (संचलन व सुव्यवस्था -I)- अतिरिक्त
कार्यभार
तिसरा मजला, प्रकाशगड,
एच.ओ. मुंबई
  edom1@mahagenco.in
Listen