फ्लाय अॅश उपयोग

 • जानेवारी-2016 या महिन्यातील भुसावळ टीपीएस येथील मासिक अॅश जनरल अँड युटिलायझेशन डेटा.

  Download
 • खापरखेडा टी.पी.एस.साठी मार्च-१६ महिन्याचा फ्लाय अॅश जनरेशन रिपोर्ट

  Download
 • एप्रिल-2016 या महिन्यासाठी कोराडी टी.पी.एस.मधील मासिक अॅश जनरल अँड युटिलायझेशन डेटा.

  Download
 • खापरखेडा टी.पी.एस.साठी एप्रिल-१६ महिन्याचा अॅश जनरेशन अँड अॅश युटिलायझेशन रिपोर्ट.

  Download
 • मार्च-2016 या महिन्यातील नाशिक टीपीएसची अॅश युटिलायझेशन डेटा

  Download
 • एप्रिल-2016 या महिन्यातील नाशिक टीपीएसची अॅश युटिलायझेशनची आकडेवारी

  Download
 • जून-16 महिन्यातील खापरखेडा टीपीएस येथे फ्लाय अॅश युटिलायझेशन डेटा

  Download
 • जून-2016 या महिन्यात कोराडी टीपीएस येथे मासिक अॅश जनरेशन आणि युटिलायझेशन डेटा

  Download
 • कोराडी – राखेची निर्मिती आणि उपयोगिता डेटा – एस.ई.पी.टी. – 2016

  Download
 • राखेचा वापर राज्य धोरण

  Download
 • राज्यातील सर्व औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील/बायोमास प्रकल्पातील/घनकचरा विद्युत निर्मिती प्रकल्पातील राखेचा वापरासंबंधीचे धोरण-२०१६.

  Download
 • एप्रिल-2017 साठी नाशिक टीपीएस येथील अॅश युटिलायझेशनची स्थिती.

  Download
 • जुलै-2017 च्या टीपीएस परळीचा मासिक राख उपयोगिता अहवाल आणि राख साठ्याचा अहवाल

  Download
 • सप्टेंबर 2017 च्या महिन्यासाठी पारस टीपीएस येथे एएच वापराचा अहवाल

  Download
 • चंद्रपूर टीपीएस युनिट 3 ते 7 (2×210 मेगावॅट + 3×500 मेगावॅट) येथे प्रगतीशील राखेचा वापर – 2017-18 या वर्षासाठी मासिक आधार

  Download
 • चंद्रपूर टीपीएस युनिट 8 आणि 9 (2 बाय 500 मेगावॅट) येथे प्रगतीशील राखेचा वापर – वर्ष 17-18 साठी मासिक आधार

  Download
 • एस.ए.एस. टी.पी.एस. येथे फेब्रुवारी-2018 महिन्यात राख निर्मिती आणि उपयोगिता

  Download
 • भुसावळ टी.पी.एस. येथे फेब्रुवारी-2018 महिन्यात राख निर्मिती व उपयोगिता

  Download
 • नशील टीपीएस येथे राख निर्मिती आणि उपयोगिता अहवाल फेब्रुवारी 2018

  Download
 • चंद्रपूर टी.पी.एस. येथे राख निर्मिती आणि उपयोगिता अहवाल फेब्रुवारी 2018

  Download
 • भुसावळ टी.पी.एस. येथे राख निर्मिती व उपयोगिता अहवाल मार्च २०१८

  Download
 • मार्च 2018 च्या महिन्यासाठी पारस टीपीएस येथे राख वापराचा अहवाल

  Download
 • युनिट 3 टी0 7 चंदरपूरटीपीएस येथे मार्च-2018 मध्ये मार्च-2018 मध्ये राख निर्मिती आणि उपयोग

  Download
 • नाशिक टी.पी.एस. येथे मार्च-2018 मध्ये राख निर्मिती व उपयोगिता

  Download
 • एप्रिल 2018 च्या महिन्यासाठी पारस टीपीएस येथे राख वापराचा अहवाल

  Download
 • भुसावळ टी.पी.एस. येथे एप्रिल-2018 मध्ये राखेची निर्मिती व वापर

  Download
 • एप्रिल 2018 मधील सीएसटीपीएस, चंद्रपूरची मासिक अॅश युटिलायझेशन डेटा

  Download
 • एनटीपीएस येथे एप्रिल 2018 च्या महिन्याचा राख वापराचा अहवाल

  Download
 • बी.टी.पी.एस. येथे मे २०१८ महिन्याचा फ्लाय अॅश युटिलायझेशन अहवाल.

  Download
 • एनटीपीएस येथे मे 2018 महिन्याचा राख वापराचा अहवाल

  Download
 • राखेचा वापर डेटा सीएसटीपीएस, मे 2018 साठी चंद्रपूर

  Download
 • बी.टी.पी.एस. येथे जून 2018 या महिन्याचा फ्लाय अॅश युटिलायझेशन अहवाल

  Download
 • जून 2018 च्या महिन्यासाठी पारस टीपीएस येथे फ्लाय अॅश वापर अहवाल

  Download
 • सीएसटीपीएस, चंद्रपूर : फ्लाय अॅश युटिलायझेशन डेटा युनिट-३ ते ९ जून २०१८ या महिन्यासाठी

  Download
 • जुलै 2018 च्या महिन्यात बी.टी.पी.एस. येथे राख निर्मिती आणि उपयोगिता अहवाल

  Download
 • वेब-पोस्टिंगसाठी जुलै-2018 या महिन्यासाठी कोराडी टीपीएस (210 मेगावॅट) मधील मासिक अॅश जनरल अँड युटिलायझेशन डेटा.

  Download
 • अॅश युटिलायझेशन डेटा युनिट-३ ते ९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर जुलै 2018 या महिन्यातील .

  Download
 • जुलै-2018 च्या टी.पी.एस.खापरखेडाचा फ्लाय अॅश युटिलायझेशन रिपोर्ट

  Download
 • पारस टीपीएस अॅश जनरल अँड युटिलायझेशन रिपोर्ट ऑगस्ट 2018.

  Download
 • ऑगस्ट २०१८, सीएसटीपीएस चंद्रपूरसाठी फ्लाय अॅश युटिलायझेशन युनिट-३ ते ९.

  Download
 • ऑगस्ट-2018 या महिन्यात कोराडी टीपीएस (210 मेगावॅट) मधील अॅश जनरेशन अँड युटिलायझेशन डेटा.

  Download
 • एनटीपीएस येथे ऑगस्ट २०१८ या महिन्याचा अॅश युटिलायझेशन अहवाल.

  Download
 • टीपीएस खापरखेडाचा फ्लाय अॅश युटिलायझेशन रिपोर्ट ऑगस्ट-२०१८ या महिन्याचा.

  Download
 • एनटीपीएस येथे सप्टेंबर 2018 च्या महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल

  Download
 • खापरखेडा Report_SEPT2018_TPS मासिक फ्लाय अॅश युटिलायझेशन .

  Download
 • कोराडी टीपीएस (210 मेगावॅट) मधील सप्टेंबर-2018 या महिन्यातील मासिक अॅश जनरेशन अँड युटिलायझेशन डेटा.

  Download
 • सप्टेंबर-2018 या महिन्यासाठी पारस टीपीएस येथे मासिक अॅश जनरेशन आणि युटिलायझेशन डेटा

  Download
 • राखेचा वापर, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर सप्टेंबर-२०१८ या महिन्यासाठी.

  Download
 • एनटीपीएस येथे ऑक्टोबर 2018 या महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल

  Download
 • ऑक्टो २०१८ महिन्यासाठी पारस टीपीएस ऍश वापर डेटा.

  Download
 • ओसीटी २०१८_टीपीएस_केपीकेडी चा फ्लाय ऍश वापर अहवाल

  Download
 • ऑक्टोबर – २०१८ महिन्यासाठी कोराडी टीपीएस (२१०MW) येथे राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • ऑक्टो-२०१८ महिन्यासाठी राख वापर डेटा, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर

  Download
 • एनटीपीएस वर नोव्हेंबर २०१८ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • कोराडी टीपीएस (२१० MW) येथे नोव्हेंबर – २०१८ साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • फ्लाय अॅश जनन आणि वापर पारस टीपीएस नोव्हेंबर २०१८

  Download
 • कोराडी टीपीएस (३x६६०MW) येथे नोव्हेंबर – २०१८ साठी मासिक राख जनरल आणि वापर

  Download
 • पारस टीपीएस ऍश जनन आणि उपयोग अहवाल डिसेंबर 2018

  Download
 • फ्लाय ऍश डेटा टीपीएस चंद्रपूर – डिसेंबर २०१८

  Download
 • टीपीएस, केपीकेडी चा मासिक फ्लाय ऍश वापर अहवाल (डिसेंबर- २०१८)

  Download
 • कोराडी टीपीएस (२१०MW) येथे डिसेंबर – २०१८ साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • एनटीपीएस येथे डिसेंबर २०१८ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल

  Download
 • डिसेंबर ते 2018 या महिन्यात कोराडी टीपीएस (660 मेगावॅट) मधील राख निर्मिती आणि उपयोगिता डेटा

  Download
 • कोराडी टीपीएस (660 मेगावॅट) येथे एप्रिल ते 2018 या महिन्यातील अॅश जनरेशन अँड युटिलायझेशन डेटा

  Download
 • मे ते 2018 या महिन्यात कोराडी टीपीएस (660 मेगावॅट) मधील श जनरेशन आणि युटिलायझेशन डेटा

  Download
 • कोराडी टीपीएस (660 मेगावॅट) येथे जून ते 2018 या महिन्यातील अॅश जनरेशन अँड युटिलायझेशन डेटा

  Download
 • जुलै – 2018 या महिन्यात कोराडी टीपीएस (660 मेगावॅट) मधील राख निर्मिती आणि उपयोगिता डेटा

  Download
 • ऑगस्ट ते 2018 या महिन्यात कोराडी टीपीएस (660 मेगावॅट) मधील राख निर्मिती आणि उपयोगिता डेटा

  Download
 • कोराडी टीपीएस (660 मेगावॅट) मध्ये सप्टेंबर ते 2018 या महिन्यातील अॅश जनरेशन अँड युटिलायझेशन डेटा

  Download
 • कोराडी टीपीएस (660 मेगावॅट) येथे ऑक्टोबर ते 2018 या महिन्यातील अॅश जनरेशन अँड युटिलायझेशन डेटा

  Download
 • एप्रिल – २०१७ ते मार्च – २०१८ पर्यंत कोराडी टीपीएस (६६० MW) येथे राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • जानेवारी २०१९ च्या महिन्यासाठी राख व्युत्पन्न आणि वापर अहवाल पारस टीपीएस.

  Download
 • एनटीपीएस येथे जानेवारी २०१९ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • कोराडी टीपीएस (२१० MW) येथे जानेवारी – २०१९ साठी मासिक राख जनरल आणि वापर

  Download
 • राख वापर, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर जानेवारी-२०१९ महिन्यासाठी.

  Download
 • कोराडी टीपीएस (३ x ६६० MW) येथे जानेवारी – २०१९ महिन्यासाठी राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • कोराडी टीपीएस (२१० MW) येथे फेब्रुवारी – २०१९ साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • पारस टीपीएस ऍश जनन आणि वापराचा अहवाल फेब्रुवारी २०१९

  Download
 • कोराडी टीपीएस (६६० MW) येथे फेब्रुवारी – २०१९ साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • राख वापर अहवाल, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर फेब्रुवारी-२०१९ महिन्यासाठी.

  Download
 • फ्लाय अॅशचा अहवाल पारस टीपीएस मार्च २०१९

  Download
 • कोराडी टीपीएस (३×६६० MW) येथे मार्च – २०१९ साठी राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • कोराडी टीपीएस (२१० MW) येथे मार्च – २०१९ साठी राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • राखेचा वापर, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर मार्च-२०१९ महिन्यासाठी

  Download
 • एनटीपीएस येथे फेब्रुवारी २०१९ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल

  Download
 • एनटीपीएस वर मार्च २०१९ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल

  Download
 • एनटीपीएस वर एप्रिल २०१९ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • एप्रिल- २०१९ महिन्यासाठी राखेचा वापर, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर

  Download
 • “(फेब्रु-२०१९ ते मे २०१९) महिन्यांसाठी मासिक फ्लाय ऍश वापराचा अहवाल, टीपीएस, केपीकेडी

  Download
 • एनटीपीएस वर मे २०१९ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • फ्लाय अॅश रिपोर्ट पारस टीपीएस मे २०१९

  Download
 • फ्लाय अॅश अहवाल पारस टीपीएस जून २०१९

  Download
 • एनटीपीएस वर मे २०१९ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल

  Download
 • भुसावळ टीपीए येथे एप्रिल- २०१९ ते जून २०१९ या कालावधीसाठी फ्लाय ऍश निर्मिती आणि वापर अहवाल

  Download
 • कोराडी टीपीएस (३×६६० MW) येथे जून – २०१९ साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • कोराडी टीपीएस (२१० MW) येथे जून – २०१९ साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • फ्लाय अॅश युटिलायझेशन अहवाल जुलै २०१९ बीटीपीएस

  Download
 • फ्लाय ऍशचा अहवाल पारस टीपीएस जुलै २०१९

  Download
 • कोराडी टीपीएस (३×६६० MW) येथे जुलै – २०१९ साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • कोराडी टीपीएस (२१० MW) येथे जुलै – २०१९ साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • फ्लाय ऍशचा वापर, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर जुलै-२०१९ महिन्यासाठी

  Download
 • फ्लाय ऍशचा अहवाल भुसावळ टीपीएस ऑगस्ट २०१९

  Download
 • एनटीपीएस येथे जुलै २०१९ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • एनटीपीएस येथे ऑगस्ट २०१९ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • टीपीएस खापरखेडा चा फ्लाय ऍश वापर अहवाल (जून-ऑगस्ट २०१९)

  Download
 • फ्लाय अॅशचा अहवाल पारस टीपीएस ऑगस्ट २०१९

  Download
 • कोराडी टीपीएस (६६० MW) येथे ऑगस्ट – २०१९ साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • कोराडी टीपीएस (२१० MW) येथे ऑगस्ट – २०१९ साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • फ्लाय अॅशचा अहवाल पारस टीपीएस सप्टेंबर २०१९

  Download
 • फ्लाय अॅशचा अहवाल भुसावळ टीपीएस सप्टेंबर २०१९

  Download
 • फ्लाय अॅशचा अहवाल नाशिक टीपीएस सप्टेंबर २०१९

  Download
 • राख वापर अहवाल, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस , चंद्रपूर सप्टेंबर-२०१९ महिन्यासाठी

  Download
 • सप्टेंबर-2019 साठी केटीपीएस २१० MW ऍश जेन आणि युटिलायझेशन डेटा

  Download
 • सप्टेंबर-२०१९ साठी केटीपीएस ६६० MW ऍश जेन आणि युटिलायझेशन डेटा

  Download
 • फ्लाय अॅशचा अहवाल पारस टीपीएस ऑक्टोबर २०१९

  Download
 • फ्लाय अॅश युटिलायझेशन अहवाल ऑक्टोबर २०१९ बीटीपीएस

  Download
 • टीपीएस खापरखेडा चा फ्लाय ऍश वापर अहवाल (सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०१९ ).

  Download
 • ऑक्टो- २०१९ महिन्यासाठी राखेचा वापर, युनिट-३ ते युनिट-९ , सीएसटीपीएस, चंद्रपूर.

  Download
 • नोव्हेंबर २०१९ साठी पारस टीपीएस राख अहवाल

  Download
 • फ्लाय अॅश युटिलायझेशन अहवाल नोव्हेंबर २०१९ बीटीपीएस

  Download
 • राखेचा वापर, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर नोव्हेंबर-२०१९ महिन्यासाठी

  Download
 • ऑक्टोबर-२०१९ साठी कोराडी टीपीएस ६६० MW येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • ऑक्टोबर-२०१९ साठी कोराडी टीपीएस २१० MW येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • एनटीपीएस वर नोव्हेंबर २०१९ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल

  Download
 • फ्लाय अॅश युटिलायझेशन रिपोर्ट डिसेंबर २०१९ बीटीपीएस

  Download
 • कोराडी टीपीएस २१० MW येथे नोव्हेंबर-२०१९ साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • कोराडी टीपीएस ६६० MW येथे नोव्हेंबर-२०१९ साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • पारस टीपीएस राखचा डिसेंबर २०१९ महिन्याचा अहवाल

  Download
 • राखेचा वापर, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर डिसेंबर-२०१९ महिन्यासाठी

  Download
 • डिसेंबर २०१९ साठी कोराडी टीपीएस २१० MW येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • डिसेंबर २०१९ साठी कोराडी टीपीएस ६६० MW येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • एनटीपीएस येथे डिसेंबर २०१९ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • एनटीपीएस वर जानेवारी 2020 महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • फ्लाय अॅश युटिलायझेशन रिपोर्ट जानेवारी २०२० बीटीपीएस

  Download
 • जानेवारी-२०२० महिन्यासाठी राख वापर डेटा, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर.

  Download
 • कोराडी टीपीएस ६६० MW येथे जानेवारी -२०२०साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • कोराडी टीपीएस येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा (जानेवारी – २०२० महिन्यासाठी २१० मेगावॅट

  Download
 • पारस टीपीएस राख अहवाल जानेवारी २०२० साठी

  Download
 • पारस टीपीएस राख अहवाल फेब्रुवारी २०२० साठी

  Download
 • बीटीपीएस च्या फेब्रुवारी २०२० च्या महिन्यासाठी फ्लाय ऍश वापराचा अहवाल

  Download
 • कोराडी टीपीएस २१० MW येथे फेब्रुवारी-२०२० साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा.

  Download
 • कोराडी टीपीएस ६६० MW येथे फेब्रुवारी-२०२० साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा.

  Download
 • एनटीपीएस वर फेब्रुवारी 2020 महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • राख वापर डेटा, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर फेब्रुवारी-२०२० महिन्यासाठी.

  Download
 • बीटीपीएस च्या मार्च – 2020 महिन्यासाठी फ्लाय ऍश वापराचा अहवाल

  Download
 • राखेचा वापर, युनिट-३ ते युनिट-९,सीएसटीपीएस,, चंद्रपूर मार्च-२०२० महिन्यासाठी

  Download
 • पारस टीपीएस राख अहवाल मार्च २०२० साठी

  Download
 • एनटीपीएस वर मार्च २०२० महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • एनटीपीएस वर एप्रिल २०२० महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • फ्लाय अॅश युटिलायझेशन रिपोर्ट एप्रिल – २०२० बीटीपीएस

  Download
 • पारस टीपीएस राख चा एप्रिल २०२० महिन्याचा अहवाल

  Download
 • एप्रिल-२०२० महिन्यासाठी राख वापराचा डेटा, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर

  Download
 • एप्रिल-२०२० महिन्यासाठी कोराडी टीपीएस २१० MW येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • एप्रिल-२०२० साठी कोराडी टीपीएस ६६० MW येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • एनटीपीएस वर मे २०२० महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • फ्लाय अॅश युटिलायझेशन रिपोर्ट मे – २०२० बीटीपीएस ई

  Download
 • मे-२०२०महिन्यासाठी राखेचा वापर, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर

  Download
 • मे २०२० साठी कोराडी टीपीएस २१० MW येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • मे २०२० साठी कोराडी टीपीएस ६६० MW येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • मे २०२० च्या महिन्यासाठी पारस टीपीएस राख अहवाल

  Download
 • २०% फ्लाय अॅश अॅड पारस टीपीएस

  Download
 • एनटीपीएस वर जून २०२० महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • पारस टीपीएस राख अहवाल जून २०२० ई

  Download
 • फ्लाय अॅश युटिलायझेशन रिपोर्ट जून – २०२० बीटीपीएस

  Download
 • जून- २०२० महिन्यासाठी राखेचा वापर, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर.

  Download
 • कोराडी टीपीएस २१० MW येथे जून-२०२० साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • कोराडी टीपीएस ६६० MW येथे जून-२०२० साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा.

  Download
 • फ्लाय अॅश अहवाल जुलै – २०२० बीटीपीएस

  Download
 • एनटीपीएस येथे जुलै २०२० महिन्यासाठी राख वापर अहवाल

  Download
 • राखेचा वापर, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर जुलै-२०२० महिन्यासाठी

  Download
 • पारस टीपीएस राखचा जुलै २०२० महिन्याचा अहवाल

  Download
 • फ्लाय अॅश युटिलायझेशन रिपोर्ट ऑगस्ट – २०२० बीटीपीएस

  Download
 • राख वापर, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर ऑगस्ट-२०२० महिन्यासाठी.

  Download
 • कोराडी टीपीएस २१० MW येथे ऑगस्ट-२०२० साठी राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • ऑगस्ट- २०२० महिन्यासाठी कोराडी टीपीएस ६६०MW येथे राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • फ्लाय अॅश युटिलायझेशन रिपोर्ट सप्टे – २०२० बीटीपीएस

  Download
 • राखेचा वापर, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर सप्टेंबर-२०२० महिन्यासाठी.

  Download
 • एनटीपीएस येथे ऑक्टोबर २०२० महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • फ्लाय ऍश वापर अहवाल ऑक्टोबर – २०२० बीटीपीएस.

  Download
 • ऑक्‍टोबर-२०२० महिन्यासाठी राखेचा वापर, युनिट-३ ते युनिट-९, टीपीएस चंद्रपूर.

  Download
 • कोराडी टीपीएस२१० MW येथे ऑक्टोबर – २०२० साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा.

  Download
 • कोराडी टीपीएस ६६० MW येथे ऑक्टोबर – २०२० साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा.

  Download
 • एनटीपीएस वर नोव्हेंबर २०२० महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • नोव्हें-२०२० आर महिन्यासाठी राख वापराचा डेटा, युनिट ३ ते युनिट ९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर

  Download
 • एनटीपीएस वर डिसेंबर २०२० महिन्यासाठी राख वापर अहवाल

  Download
 • फ्लाय अॅश युटिलायझेशन रिपोर्ट डिसेंबर – २०२० बीटीपीएस.

  Download
 • राखेचा वापर, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर डिसेंबर- २०२० महिन्यासाठी

  Download
 • डिसेंबर- २०२० महिन्यातील कोराडी टीपीएस २१० MW साठी फ्लाय ऍश अहवाल.

  Download
 • डिसेंबर-२०२० महिन्यातील कोराडी टीपीएस ६६० MW साठी फ्लाय ऍश अहवाल.

  Download
 • एनटीपीएस वर जानेवारी २०२१ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • फ्लाय अॅश युटिलायझेशन रिपोर्ट जानेवारी -२०२१ बीटीपीएस.

  Download
 • राख वापर, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर जानेवारी-२०२१ महिन्यासाठी.

  Download
 • जानेवारी-२१ महिन्यासाठी कोराडी टीपीएस २१० MW येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • जानेवारी-२१ महिन्यासाठी कोराडी टीपीएस ६६० MW येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापर डेटा

  Download
 • एनटीपीएस येथे फेब्रुवारी २०२१ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • फेब्रुवारी-२०२१ बीटीपीएस, दीपनगर महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • एसएच उपयोग, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस,, चंद्रपूर फेब्रुवारी-२०२१ महिन्यासाठी

  Download
 • बीटीपीएस च्या मार्च-२०२१ महिन्यासाठी फ्लाय ऍश वापर अहवाल

  Download
 • एनटीपीएस वर मार्च २०२१ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • मार्च-२०२१ महिन्यासाठी राखेचा वापर, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर.

  Download
 • एनटीपीएस येथे एप्रिल २०२१ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • बीटीपीएस च्या एप्रिल- २०२१ महिन्यासाठी फ्लाय ऍश वापर अहवाल.

  Download
 • राखेचा वापर, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर एप्रिल- २०२१ महिन्यासाठी.

  Download
 • एनटीपीएस वर मे २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • बीटीपीएस च्या मे- २०२१ महिन्यासाठी फ्लाय ऍश वापर अहवाल.

  Download
 • एप्रिल-२०२१ महिन्यासाठी कोराडी टीपीएस २१० MW येथे राख निर्मिती आणि वापर डेटा.

  Download
 • एप्रिल-२०२१ महिन्यासाठी कोराडी टीपीएस ६६० MW येथे राख निर्मिती आणि वापर डेटा.

  Download
 • मे-२०२१ महिन्यासाठी कोराडी टीपीएस २१० MW येथे राख निर्मिती आणि वापर डेटा.

  Download
 • मे-२०२१ महिन्यासाठी कोराडी टीपीएस ६६० MW येथे राख निर्मिती आणि वापर डेटा.

  Download
 • एनटीपीएस वर जून २०२१ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • बीटीपीएस च्या जून २०२१ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • सीटीपीएस चा जून २०२१ महिन्याचा राख वापर अहवाल.

  Download
 • एनटीपीएस येथे जुलै २०२१ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • बीटीपीएस च्या जुलै-२०२१ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • राख वापर, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस, चंद्रपूर जुलै-२०२१ महिन्यासाठी

  Download
 • जून-२०२१ महिन्यासाठी कोराडी टीपीएस २१० MW येथे राख निर्मिती आणि वापर डेटा.

  Download
 • जुलै-२०२१ महिन्यासाठी कोराडी टीपीएस २१० MW येथे राख निर्मिती आणि वापर डेटा.

  Download
 • जून-२०२१ महिन्यासाठी कोराडी टीपीएस ६६० MW येथे राख निर्मिती आणि वापर डेटा.

  Download
 • जुलै-२०२१ महिन्यासाठी कोराडी टीपीएस ६६० MW येथे राख निर्मिती आणि वापर डेटा.

  Download
 • एनटीपीएस वर ऑगस्ट २०२१ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • बीटीपीएस च्या ऑगस्ट-२०२१ महिन्यासाठी फ्लाय ऍश वापर अहवाल.

  Download
 • राख वापर, युनिट-३ ते युनिट-९, सीएसटीपीएस,, चंद्रपूर ऑगस्ट-२०२१ महिन्यासाठी.

  Download
 • नाशिक टीपीएस येथे सप्टेंबर २०२१ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • बीटीपीएस च्या सप्टेंबर- २०२१ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • बीटीपीएस च्या ऑक्टोबर-२०२१ महिन्यासाठी फ्लाय ऍश वापर अहवाल.

  Download
 • नाशिक टीपीएस येथे ऑक्टोबर २०२१ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • चंद्रपूर टीपीएस चा ऑक्टोबर२०२१ महिन्याचा राख वापर अहवाल.

  Download
 • बीटीपीएस – दिनांक ०७.१२.२०२१ च्या नोव्हेंबर-२०२१ महिन्यासाठी फ्लाय ऍश वापर अहवाल..

  Download
 • नाशिक टीपीएस येथे नोव्हेंबर २०२१ महिन्यासाठी राख वापर अहवाल.

  Download
 • नाशिक टीपीएस येथे डिसेंबर २०२१ महिन्याचा राख वापर अहवाल.

  Download
 • सीटीपीएस च्या डिसेंबर- २०२१ महिन्यासाठी फ्लाय ऍश वापर अहवाल.

  Download
 • बीटीपीएस च्या डिसेंबर- २०२१ महिन्यासाठी फ्लाय ऍश वापर अहवाल.

  Download
 • बीटीपीएस च्या जानेवारी-२०२२ महिन्यासाठी फ्लाय ऍश वापर अहवाल.

  Download
 • नाशिक टीपीएस येथे डिसेंबर २०२१ महिन्याचा राख वापर अहवाल.

  Download
 • नाशिक टीपीएस येथे जानेवारी २०२२ महिन्याचा राख वापर अहवाल.

  Download
 • नाशिक टीपीएस येथे फेब्रुवारी २०२२ महिन्याचा राख वापर अहवाल.

  Download
 • बीटीपीएस च्या फेब्रुवारी- २०२२ महिन्यासाठी फ्लाय ऍश वापर अहवाल.

  Download
 • चंद्रपूर टीपीएस येथे फेब्रुवारी २०२२ महिन्यासाठी फ्लाय ऍश वापराचा अहवाल.

  Download
 • Status of Ash Utilization at Nashik TPS for April-2017.

  Download
 • राज्यातील सर्व औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील/बायोमास प्रकल्पातील/घनकचरा विद्युत निर्मिती प्रकल्पातील राखेचा वापरासंबंधीचे धोरण-२०१६.

  Download
 • Ash Utilization State Policy

  Download
 • KORADI – Ash Generation & Utilization Data – SEPT – 2016

  Download
 • Monthly Ash Generation & Utilization data at Koradi TPS for the month of June-2016

  Download
 • Fly Ash Utilization data at Khaperkheda TPS for the month of June-16

  Download
 • Ash Utilization data of Nasik TPS for the month of April-2016

  Download
 • Ash Utilization data of Nasik TPS for the month of March-2016

  Download
 • Ash Generation and Ash Utilization Report for the Month of April-16 for Khaperkheda TPS.

  Download
 • Monthly Ash Gen. & Utilization data at Koradi TPS for the month of Apr-2016.

  Download
 • Fly Ash Generation Report for the Month of Mar-16 for khaperkheda TPS

  Download
 • Monthly Ash Gen. & Utilization data at Bhusawal TPS for the month of Jan-2016.

  Download
Listen