उडती राख उपयोग

 • मार्च-२०२३ महिन्याचा अहवाल

  Download
 • चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मार्च – २०२३ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे फेब्रुवारी – २०२३ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे जानेवारी – २०२३ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्र येथे जानेवारी – २०२३ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे डिसेंबर – २०२२ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे नोव्हेंबर- २०२२ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • राख उपयोग, संच ३ ते संच ९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर ऑक्टोबर २०२२ महिन्यासाठी.

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्राचा ऑक्टोबर- २०२२ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.राख उपयोग, संच ३ ते संच ९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर सप्टेंबर २०२२ महिन्यासाठी.

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे सप्टेंबर – २०२२ महिन्याचा फ्लाय ऍश वापराचा अहवाल.

  Download
 • राख उपयोग, संच ३ ते संच ९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर ऑगस्ट २०२२ महिन्यासाठी.

  Download
 • चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर येथे जुलै-२२ महिन्यासाठी मासिक राख सामान्यआणि वापराचा डेटा.

  Download
 • चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्र येथे फेब्रुवारी – २०२२ महिन्यासाठी उडती राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे फेब्रुवारी – २०२२ महिन्यासाठी उडती राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे फेब्रुवारी – २०२२ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे जानेवारी – २०२२ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे डिसेंबर – २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे नोव्हेंबर – २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र – दिनांक ०७.१२.२०२१ च्या नोव्हेंबर – २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल

  Download
 • चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्र येथे डिसेंबर – २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे ऑक्टोबर – २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे ऑक्टोबर – २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • राख वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर ऑगस्ट – २०२१ महिन्यासाठी.

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे ऑगस्ट – २०२१ महिन्याचा उडती राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे ऑगस्ट २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • जुलै – २०२१ महिन्यासाठी कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र ६६० मेगावॅट येथे राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा.

  Download
 • जुलै – २०२१ महिन्यासाठी कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र २१० मेगावॅट येथे राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा.

  Download
 • जून – २०२१ महिन्यासाठी कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र ६६० मेगावॅट येथे राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा.

  Download
 • जून – २०२१ महिन्यासाठी कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र 210 मेगावॅट येथे राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा.

  Download
 • राख वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर जुलै – २०२१ महिन्यासाठी.

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे जुलै – २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे जुलै – २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्र येथे जून २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे जून – २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे जून – २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • मे-२०२१ महिन्यासाठी कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र ६६० मेगावॅट येथे राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा.

  Download
 • मे-२०२१ महिन्यासाठी कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र २१० मेगावॅट येथे राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा.

  Download
 • एप्रिल-२०२१ महिन्यासाठी कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र ६६० मेगावॅट येथे राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा.

  Download
 • एप्रिल-२०२१ महिन्यासाठी कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र २१० मेगावॅट येथे राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा.

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मे – २०२१ महिन्यासाठी उडती राख वापराचा अहवाल

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मे – २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • राख वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर एप्रिल -२०२१ महिन्यासाठी

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे एप्रिल – २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे एप्रिल – २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • राख वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर मार्च -२०२१ महिन्यासाठी

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मार्च – २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मार्च – २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • राख वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर फेब्रुवारी -२०२१ महिन्यासाठी

  Download
 • भुसावळ दीपनगर औष्णिक विद्युत केंद्र येथे फेब्रुवारी – २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे फेब्रुवारी – २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • कोराडी येथे औष्णिक विद्युत केंद्र ६६० मेगावॅट जानेवारी-२१ महिन्यासाठी मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • कोराडी येथे औष्णिक विद्युत केंद्र २१० मेगावॅट जानेवारी-२१ महिन्यासाठी मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • राख वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर जानेवारी -२०२१ महिन्यासाठी

  Download
 • उडती राख उपयोग अहवाल जानेवारी – २०२१ भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे जानेवारी – २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • डिसेंबर-२०२० महिन्यातील कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र २१0 मेगावॅट साठी उडती राख अहवाल.

  Download
 • राख वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर डिसेंबर -२०२० महिन्यासाठी

  Download
 • उडती राख उपयोग अहवाल डिसेंबर – २०२० भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे डिसेंबर – २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • राख वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर नोव्हेंबर -२०२० महिन्यासाठी

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे नोव्हेंबर – २०२0 महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल

  Download
 • कोराडी येथे औष्णिक विद्युत केंद्र २१० मेगावॅट ऑक्टोबर – २०२० साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा.

  Download
 • ऑक्टोबर – २०२० महिन्यासाठी राखेचा वापर, संच -३ ते संच -९, औष्णिक विद्युत केंद्र चंद्रपूर.

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे ऑक्टोबर – २०२0 महिन्यासाठी उडती राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे ऑक्टोबर – २०२0 महिन्यासाठी उडती राख Deepnagar. वापराचा अहवाल.

  Download
 • सप्टेंबर – २०२० महिन्यासाठी राखेचा वापर, संच -३ ते संच -९, औष्णिक विद्युत केंद्र चंद्रपूर.

  Download
 • उडती राख उपयोग अहवाल सप्टेंबर – २०२0 भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र.

  Download
 • ऑगस्ट- २०२० महिन्यासाठी कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र ६६० मेगावॅट येथे राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • ऑगस्ट- २०२० महिन्यासाठी कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र २१० मेगावॅट येथे राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • ऑगस्ट -२०२० महिन्यासाठी राखेचा वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र चंद्रपूर.

  Download
 • उडती राख उपयोग अहवाल ऑगस्ट – २०२0 भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र.

  Download
 • पारस औष्णिक विद्युत केंद्र राखचा जुलै २०२० महिन्याचा अहवाल

  Download
 • जुलै-२०२० महिन्यासाठी राखेचा वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र चंद्रपूर.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे जुलै -२०२० महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • उडती राख अहवाल जुलै – २०२० भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र

  Download
 • कोराडी येथे औष्णिक विद्युत केंद्र ६६० मेगावॅट जून-२०२० साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • कोराडी येथे औष्णिक विद्युत केंद्र २१० मेगावॅट जून-२०२० साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • जून-२०२० महिन्यासाठी राखेचा वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र चंद्रपूर.

  Download
 • उडती राख उपयोग अहवाल जून – २०२० भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र.

  Download
 • पारस औष्णिक विद्युत केंद्र राख अहवाल जून २०२० ई

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे जून -२०२० महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • २०% उडती राख ए.डी.व्ही.टी. पारस औष्णिक विद्युत केंद्र

  Download
 • मे २०२० च्या महिन्यासाठी पारस औष्णिक विद्युत केंद्र राख अहवाल

  Download
 • कोराडी येथे औष्णिक विद्युत केंद्र ६६० मेगावॅट मे -२०२० साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा .

  Download
 • कोराडी येथे औष्णिक विद्युत केंद्र २१० मेगावॅट मे -२०२० साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • मे -२०२० महिन्यासाठी राखेचा वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र ,चंद्रपूर.

  Download
 • उडती राख उपयोग अहवाल मे – २०२० भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र. ई

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मे -२०२० महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • कोराडी येथे औष्णिक विद्युत केंद्र ६६० मेगावॅट एप्रिल-२०२० साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • कोराडी येथे औष्णिक विद्युत केंद्र २१० मेगावॅट एप्रिल -२०२० साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • एप्रिल-२०२० महिन्यासाठी राख वापराचा डेटा, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र , चंद्रपूर

  Download
 • एप्रिल २०२० च्या महिन्यासाठी पारस औष्णिक विद्युत केंद्र राख अहवाल

  Download
 • उडती राख उपयोग अहवाल एप्रिल – २०२० भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे एप्रिल -२०२० महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मार्च-२०२० महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • मार्च २०२० च्या महिन्यासाठी पारस औष्णिक विद्युत केंद्र राख अहवाल.

  Download
 • मार्च -२०२० महिन्यासाठी राखेचा वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र ,चंद्रपूर.

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्राच्या मार्च – २०२० महिन्यासाठी उडती राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • फेब्रुवारी -२०२० महिन्यासाठी राखेचा वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र ,चंद्रपूर.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे फेब्रुवारी -२०२० महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • कोराडी येथे औष्णिक विद्युत केंद्र ६६० मेगावॅट फेब्रुवारी -२०२० साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • कोराडी येथे औष्णिक विद्युत केंद्र २१० मेगावॅट फेब्रुवारी -२०२० साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्राच्या फेब्रुवारी – २०२० महिन्यासाठी उडती राख वापराचा अहवाल

  Download
 • फेब्रुवारी २०२० च्या महिन्यासाठी पारस औष्णिक विद्युत केंद्र राख अहवाल

  Download
 • जानेवारी २०२० च्या महिन्यासाठी पारस औष्णिक विद्युत केंद्र राख अहवाल

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा जानेवारी – २०२० साठी २१० मेगावॅट

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा जानेवारी – २०२० साठी ६६० मेगावॅट

  Download
 • जानेवारी -२०२० महिन्यासाठी राखेचा वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र चंद्रपूर.

  Download
 • उडती राख उपयोग अहवाल जानेवारी – २०२० भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे जानेवारी -२०२० महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे डिसेंबर २०१९ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा डिसेंबर २०१९ साठी ६६० मेगावॅट

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा डिसेंबर २०१९ साठी २१० मेगावॅट

  Download
 • डिसेंबर २०१९ महिन्यासाठी राखेचा वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र ,चंद्रपूर.

  Download
 • डिसेंबर २०१९ च्या महिन्यासाठी पारस औष्णिक विद्युत केंद्र राख अहवाल

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा नोव्हेंबर २०१९ साठी ६६० मेगावॅट.

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा नोव्हेंबर २०१९ साठी २१० मेगावॅट

  Download
 • उडती राख उपयोग अहवाल डिसेंबर– २०१९ भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे नोव्हेंबर २०१९ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल..

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा ऑक्टोबर २०१९ साठी २१० मेगावॅट

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा ऑक्टोबर २०१९ साठी ६६० मेगावॅट

  Download
 • नोव्हेंबर २०१९ महिन्यासाठी राखेचा वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र चंद्रपूर.

  Download
 • उडती राख उपयोग अहवाल नोव्हेंबर – २०१९ भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र.

  Download
 • नोव्हेंबर २०१९ च्या महिन्यासाठी पारस औष्णिक विद्युत केंद्र राख अहवाल

  Download
 • ऑक्टोबर २०१९ महिन्यासाठी राखेचा वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र ,चंद्रपूर.

  Download
 • औष्णिक विद्युत केंद्र खापरखेडा चा उडती राख वापराचा अहवाल (सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०१९).

  Download
 • उडती राख उपयोग अहवाल ऑक्टोबर – २०१९ भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र.

  Download
 • उडती राख अहवाल पारस औष्णिक विद्युत केंद्र ऑक्टोबर २०१९

  Download
 • सप्टेंबर- २०१९ साठी केटीपीएस ६६० मेगावॅट राख जनरल आणि वापराचा डेटा

  Download
 • सप्टेंबर- २०१९ साठी केटीपीएस २१० मेगावॅट राख जनरल आणि वापराचा डेटा

  Download
 • राख वापराचा अहवाल, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर सप्टेंबर-२०१९ महिन्यासाठी

  Download
 • उडती राख अहवाल नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र सप्टेंबर २०१९

  Download
 • उडती राख अहवाल भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र सप्टेंबर २०१९

  Download
 • उडती राख अहवाल पारस औष्णिक विद्युत केंद्र सप्टेंबर २०१९

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा ऑगस्ट २०१९ साठी २१० मेगावॅट

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा ऑगस्ट २०१९ साठी ६६० मेगावॅट

  Download
 • उडती राख अहवाल पारस औष्णिक विद्युत केंद्र ऑगस्ट २०१९

  Download
 • औष्णिक विद्युत केंद्र खापरखेडा चा उडती राख वापराचा अहवाल (जून-ऑगस्ट २०१९)

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे ऑगस्ट २०१९ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे जुलै २०१९ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • उडती राख अहवाल भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र ऑगस्ट २०१९

  Download
 • उडती राख वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर जुलै-२०१९ महिन्यासाठी

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा जुलै २०१९ साठी २१० मेगावॅट

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र(३×६६० मेगावॅट) येथे जुलै – २०१९ साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • उडती राख अहवाल पारस औष्णिक विद्युत केंद्र जुलै २०१९

  Download
 • उडती राख उपयोग अहवाल जुलै – २०१९ भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र.

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा जून २०१९ साठी २१० मेगावॅट

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र(३×६६० मेगावॅट) येथे जून – २०१९ साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे एप्रिल-२०१९ ते जून २०१९ या कालावधीसाठी उडती राख निर्मिती आणि वापराचा अहवाल

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मे २०१९ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • उडती राख अहवाल पारस औष्णिक विद्युत केंद्र जून २०१९

  Download
 • उडती राख अहवाल पारस औष्णिक विद्युत केंद्र मे २०१९

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मे २०१९ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • “(फेब्रुवारी -२०१९ ते मे २०१९) महिन्यांसाठी मासिक उडती राख वापराचा अहवाल), औष्णिक विद्युत केंद्र, केपीकेडी

  Download
 • एप्रिल- २०१९ महिन्यासाठी राखेचा वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर

  Download
 • एप्रिल- २०१९ महिन्यासाठी राखेचा वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे एप्रिल २०१९ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मार्च २०१९ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे फेब्रुवारी २०१९ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • मार्च – २०१९ महिन्यासाठी राखेचा वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र(२१० मेगावॅट) येथे मार्च – २०१९ साठी राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र (३×६६० मेगावॅट) येथे मार्च – २०१९ साठी राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • उडती राख अहवाल पारस औष्णिक विद्युत केंद्र मार्च २०१९

  Download
 • फेब्रुवारी – २०१९ महिन्यासाठी राखेचा वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र (६६० मेगावॅट) येथे फेब्रुवारी – २०१९साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • पारस औष्णिक विद्युत केंद्र राख निर्मिती आणि वापराचा अहवाल फेब्रुवारी २०१९

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र (२१० मेगावॅट) येथे फेब्रुवारी – २०१९ साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र (३×६६० मेगावॅट) येथे जानेवारी- २०१९ साठी राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • राखेचा वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर जानेवारी-२०१९ महिन्यासाठी.

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र (२१० मेगावॅट) येथे जानेवारी – २०१९ महिन्यासाठी मासिक राख निर्मिती आणि वापर

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे जानेवारी २०१९ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • जानेवारी २०१९ च्या महिन्यासाठी राख व्युत्पन्न आणि वापराचा अहवाल पारस औष्णिक विद्युत केंद्र.

  Download
 • एप्रिल – २०१७ ते मार्च – २०१८ पर्यंत कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र (६६० मेगावॅट) येथे राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र (६६० मेगावॅट) येथे ऑक्टोबर – २०१८ महिन्यासाठी राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र (६६० मेगावॅट) येथे सप्टेंबर- २०१८ महिन्यासाठी राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र (६६० मेगावॅट) येथे ऑगस्ट- २०१८ महिन्यासाठी राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र (६६० मेगावॅट) येथे जुलै- २०१८ महिन्यासाठी राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र (६६० मेगावॅट) येथे जून- २०१८ महिन्यासाठी राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र (६६० मेगावॅट) येथे मे- २०१८ महिन्यासाठी राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र (६६० मेगावॅट) येथे एप्रिल- २०१८ महिन्यासाठी राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र (६६० मेगावॅट) येथे डिसेंबर- २०१८ महिन्यासाठी राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे डिसेंबर २०१८ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र (२१० मेगावॅट) येथे डिसेंबर -२०१८ महिन्यासाठी मासिक राख निर्मिती आणि वापर

  Download
 • औष्णिक विद्युत केंद्र, केपीकेडीचा मासिक उडती राख वापराचा अहवाल (डिसेंबर -२०१८)

  Download
 • उडती राख डेटा औष्णिक विद्युत केंद्र चंद्रपूर – डिसेंबर २०१८

  Download
 • पारस औष्णिक विद्युत केंद्र राख निर्मिती आणि वापराचा अहवाल डिसेंबर २०१८

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र (३×६६० मेगावॅट) येथे नोव्हेंबर- २०१८ साठी राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • उडती राख निर्मिती आणि वापराचा पारस औष्णिक विद्युत केंद्र नोव्हेंबर २०१८

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र (२१० मेगावॅट) येथे नोव्हेंबर – २०१८ साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्रावर नोव्हेंबर २०१८ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • ऑक्टोबर -२०१८ महिन्यासाठी राख वापराचा डेटा, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर

  Download
 • ऑक्टोबर – २०१८ महिन्यासाठी कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र (२१० मेगावॅट) मधील राख निर्मिती आणि उपयोग डेटा

  Download
 • ऑक्टोबर २०१८_औष्णिक विद्युत केंद्र केपीकेडी चा उडती राख वापराचा अहवाल

  Download
 • ऑक्टोबर २०१८ महिन्यासाठी पारस औष्णिक विद्युत केंद्र राख वापराचा डेटा.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्रावर ऑक्टोबर २०१८ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • राखेचा वापर, संच -३ ते संच -९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर सप्टेंबर-२०१८ महिन्यासाठी.

  Download
 • पारस औष्णिक विद्युत केंद्र येथे सप्टेंबर-२०१८ साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र (२१० मेगावॅट) येथे सप्टेंबर – २०१८ साठी मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • मासिक उडती राख वापराचा अहवाल सप्टेंबर २०१८ औष्णिक विद्युत केंद्र खापरखेडा.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्रावर सप्टेंबर २०१८ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • ऑगस्ट-२०१८ महिन्याचा औष्णिक विद्युत केंद्र खापरखेडा चा उडती राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्रावर ऑगस्ट २०१८ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • ऑगस्ट- २०१८ महिन्यासाठी कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र (२१० मेगावॅट) येथे राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा.

  Download
 • उडती राखेचा वापराचा संच -३ ते ९ ऑगस्ट २०१८ महिन्यासाठी, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर.

  Download
 • पारस औष्णिक विद्युत केंद्र राख निर्मिती आणि वापराचा अहवाल ऑगस्ट २०१८.

  Download
 • जुलै-२०१८ महिन्याचा औष्णिक विद्युत केंद्र खापरखेडा चा उडती राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • राख वापराचा डेटा संच -३ ते ९, चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर जुलै २०१८ महिन्यासाठी.

  Download
 • वेब-पोस्टिंगसाठी जुलै-२०१८ महिन्यासाठी कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र (२१० मेगावॅट) येथे मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा.

  Download
 • जुलै २०१८ महिन्यासाठी भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र, येथे राख निर्मिती आणि उपयोग अहवाल

  Download
 • चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर: जून २०१८च्या महिन्यासाठी उडती राख वापराचा डेटा संच -३ ते ९

  Download
 • पारस औष्णिक विद्युत केंद्र येथे जून २०१८ महिन्यासाठी उडती राख वापराचा अहवाल

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्रावर जून २०१८ महिन्याचा उडती राख अहवाल

  Download
 • राख उपयोग डेटा चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर मे २०१८ च्या महिन्यासाठी

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्रावर मे २०१८ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्रावर मे २०१८ महिन्याचा उडती राख अहवाल

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्रावर एप्रिल २०१८ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • चंद्रपूर सुपर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूरचा एप्रिल २०१८ महिन्याचा मासिक राख वापराचा डेटा

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे एप्रिल-२०१८ मध्ये राख निर्मिती आणि वापर

  Download
 • एप्रिल २०१८च्या महिन्यासाठी पारस औष्णिक विद्युत केंद्र येथे राख वापराचा अहवाल

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मार्च -२०१८ मध्ये राख निर्मिती आणि वापर

  Download
 • संच ३ ते ७ चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्र मध्ये मार्च-२०१८ मध्ये राख निर्मिती आणि वापर

  Download
 • मार्च २०१८च्या महिन्यासाठी पारस औष्णिक विद्युत केंद्र येथे राख वापराचा अहवाल

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे राख निर्मिती आणि वापराचा अहवाल मार्च २०१८

  Download
 • चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्र येथे राख निर्मिती आणि वापराचा अहवाल फेब्रुवारी २०१८

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे राख निर्मिती आणि वापराचा अहवाल फेब्रुवारी २०१८

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे फेब्रुवारी-२०१८ मध्ये राख निर्मिती आणि वापर

  Download
 • पारस औष्णिक विद्युत केंद्र येथे फेब्रुवारी-२०१८ मध्ये राख निर्मिती आणि वापर

  Download
 • चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्र संच ८ आणि ९ (२X५०० मेगावॅट) येथे प्रगतीशील राख वापराचा – १७-१८ वर्षासाठी मासिक आधार

  Download
 • चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्र संच ३ ते ७ (२×२१० मेगावॅट+ ३X५०० मेगावॅट) मध्ये प्रगतीशील राख वापराचा – वर्ष २०१७-१८ साठी मासिक आधार

  Download
 • पारस औष्णिक विद्युत केंद्र येथे सप्टेंबर २०१७ च्या महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल

  Download
 • औष्णिक विद्युत केंद्र परळीचा जुलै-२०१७ च्या महिन्यासाठी मासिक राख वापराचा अहवाल आणि राख साठा अहवाल

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे एप्रिल-२०१७ साठी राख वापराची स्थिती

  Download
 • राज्यातील सर्व औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील/बायोमास प्रकल्पातील/घनकचरा विद्युत निर्मिती प्रकल्पातील राखेचा वापरासंबंधीचे धोरण-२०१६.

  Download
 • राख वापराचा राज्य धोरण

  Download
 • कोराडी – राख निर्मिती आणि उपयोग डेटा – सप्टेंबर – २०१६

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र येथे जून-२०१६ महिन्यासाठी मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • खापरखेडा औष्णिक विद्युत केंद्र येथे जून-१६ महिन्यासाठी उडती राख वापराचा डेटा

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्राचा एप्रिल-२०१६ महिन्यासाठी राख वापराचा डेटा

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्राचा मार्च-२०१६ महिन्यासाठी राख वापराचा डेटा

  Download
 • खापरखेडा औष्णिक विद्युत केंद्रासाठी एप्रिल-१६ महिन्यासाठी राख निर्मिती आणि राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र येथे एप्रिल -२०१६ महिन्यासाठी मासिक राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा

  Download
 • खापरखेडा औष्णिक विद्युत केंद्रासाठी मार्च-१६ महिन्याचा उडती राख निर्मिती अहवाल

  Download
 • जानेवारी-२०१६ महिन्यासाठी भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मासिक राख निर्मिती आणि वाप डेटा.

  Download
 • खापरखेडा औष्णिक विद्युत केंद्रासाठी मार्च-१६ महिन्यासाठी फ्लाय राख निर्मिती अहवाल

  Download
 • जानेवारी-२०१६ महिन्यासाठी भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मासिक राख जनरल आणि वापराचा डेटा.

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे जानेवारी – २०२२ महिन्याचा फ्लाय ऍश वापराचा अहवाल.

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे डिसेंबर – २०२२ महिन्याचा फ्लाय ऍश वापराचा अहवाल.

  Download
 • चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्राचा ऑक्टोबर – २०२१ महिन्याचा राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्राचा ऑक्टोबर – २०२१ महिन्याचा उडती राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्राच्या सप्टेंबर- २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र येथे ऑगस्ट २०२१ महिन्यासाठी राख वापराचा अहवाल.

  Download
 • जुलै – २०२१ महिन्यासाठी कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र २१० मेगावॅट येथे राख निर्मिती आणि वापराचा डेटा.

  Download
 • जानेवारी-20१६ महिन्यासाठी भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र येथे मासिक राख सामान्य आणि वापराचा डेटा.

  Download
 • Monthly Ash Generation & Utilization data at Koradi TPS for the month of June-2016

  Download
 • Fly Ash Utilization data at Khaperkheda TPS for the month of June-16

  Download
 • Ash Utilization data of Nasik TPS for the month of April-2016

  Download
 • Ash Utilization data of Nasik TPS for the month of March-2016

  Download
 • Ash Generation and Ash Utilization Report for the Month of April-16 for Khaperkheda TPS.

  Download
 • Monthly Ash Gen. & Utilization data at Koradi TPS for the month of Apr-2016.

  Download
 • Fly Ash Generation Report for the Month of Mar-16 for khaperkheda TPS

  Download
 • Monthly Ash Gen. & Utilization data at Bhusawal TPS for the month of Jan-2016.

  Download
Listen