संपर्क-निर्मिती ओ आणि एम

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 10:20 am

*कार्यकारी संचालक*
(जनरल ओ आणि एम ) मुंबई
दूरध्वनी(0) कार्यालयदूरध्वनी (आर)
२६४७२४२६(पी)श्री. ए. ए. हरणे
(अतिरिक्त चार्ज करा)

कार्यकारी संचालक
(जनरल ओ आणि एम – I)
 
२६४७४२११
विस्तार: २०७०
(ओ) 
कॉर्पोरेट पर्यावरण आरोग्य आणि सुरक्षा युनिट
ई-मेल: ceghseu@mahagenco.in
दूरध्वनी(0) कार्यालयदूरध्वनी (आर)
२६५८४२२५(पी) श्री. एन.एस. वाघ
मुख्य अभियंता
 
२६५८२४२४
विस्तार: ३३५
(ओ) 
निर्मिती कामे
फॅक्स :२६४७३८९६  
दूरध्वनी(0) कार्यालयदूरध्वनी (आर)
२६४७६८३८    (पी)श्री. यू.के.धामणकर
(अतिरिक्त चार्ज करा)

मुख्य अभियंता
५६७६००१५
२६४७४२११ 
विस्तार: २२१०
   (ओ)
निर्मिती स्टोअर्स
दूरध्वनी(0) कार्यालयदूरध्वनी (आर)
२६५८१४७३ (पी)श्री. जी.एस. कुमारवार
(अतिरिक्त चार्ज करा)

मुख्य अभियंता
 
२६४७४२११
विस्तार: २२२७
 (ओ ) 
निर्यात समर्थन संघ
दूरध्वनी(0) कार्यालयदूरध्वनी (आर)
 २६४७०३०४ (पी)श्री. यू.के.धामणकर
मुख्य अभियंता
 
२६४७६६१६
विस्तार: २२१४
 (ओ) 
Listen