कर्मचाऱ्याच्या प्रत्यक्ष वेतनावर (वास्तविक वेतन) कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना (इ.एस.पी.-९५) लागू करणेसाठी मा. सर्वोच न्यायालयाने दि ०४.११.२०२२ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत.

Last updated on मे 16th, 2023 at 05:20 pm

Listen