महानिर्मिती उच्चस्तर सामान्य प्रशासन परिक्षा – १ दिनांक २२.०५.२०२१ ते २३.०५.२०२१ रोजी होणा-या परिक्षेच्या स्थागितीबाबत.

महानिर्मिती उच्चस्तर सामान्य प्रशासन परिक्षा – १ दिनांक २२.०५.२०२१ ते २३.०५.२०२१ रोजी होणा-या परिक्षेच्या स्थागितीबाबत.

Listen