आमचा इतिहास

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लि. (यापुढे “कंपनी” म्हणून संदर्भित) महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयानुसार भारतीय कंपनी कायदा 1956 अंतर्गत पूर्वीच्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाची पुनर्रचना करण्यासाठी (यापुढे “MSEB” म्हणून संदर्भित) समाविष्ट करण्यात आली आहे

विद्युत कायदा 2003 च्या कलम 131 सह भाग XIII च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारने MSEB ची पुनर्रचना केली आहे. महानिर्मिती 31.5.2005 रोजी कंपनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र, मुंबई सोबत समाविष्ट करण्यात आली आहे आणि 15.09.2005 रोजी कंपनीने व्यवसाय सुरू केल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे. महानिर्मिती ही वीज निर्मिती आणि पुरवठ्याच्या व्यवसायात गुंतलेली आहे आणि विद्युत कायदा 2003 च्या कलम 131 नुसार महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाने जारी केलेल्या 4 जून 2005 च्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार कंपनी निर्मिती मालमत्ता, मालमत्तेतील व्याज, MSEB चे अधिकार आणि दायित्वे सह निहित आहे. .

कंपनीच्या सध्याच्या संचालक मंडळाची रचना खालीलप्रमाणे आहे.
श्री. संजय खंदारे, IAS, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक
श्री. दिनेश वाघमारे, प्रधान सिचव ऊर्जा, महाराष्ट्र शासन
श्री. सी. एस. थोटवे, संचालक (संचलन)
श्री एस.एम. मारुडकर, अतिरिक्त चार्ज, संचालक (प्रकल्प),
श्री. पी. व्ही. जाधव, संचालक (खाणकाम)
श्री. बाळासाहेब थिटे, संचालक (वित्त)
कंपनीच्या घटनेच्या कलम 75 आणि 77 नुसार कंपनीचे चेअरमन, व्यवस्थापकीय संचालक आणि कंपनीचे इतर संचालक MSEB होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारे नामनिर्देशित केले जातील. कंपनीच्या संचालकांची पात्रता आणि अनुभव कंपनी घटनेतील कलम 78 मध्ये विहित केलेले आहेत.

कंपनीच्या बैठका

कंपनी संघटनेच्या घटनेतील कलम 86 सह कलम 285 नुसार, कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठका दर तीन महिन्यांतून एकदा आयोजित केल्या पाहिजेत आणि दरवर्षी किमान चार बैठका घेतल्या गेल्या पाहिजेत. सामान्यत: विषयाच्या महत्त्वानुसार मंडळाच्या बैठका महिन्यातून एकदा होतात. कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या पूर्व संमतीने सचिवाद्वारे बैठकीची तारीख, वेळ आणि ठिकाण निश्चित केले जाते. सभेची सूचना आणि कार्यसुची मंडळाच्या सदस्यांना वितरित केली जाते आणि कार्यसूचीची एक प्रत सचिव (ऊर्जा) आणि मंत्री (ऊर्जा) यांना पाठविली जाते.

निर्मिती कंपन्यांची कर्तव्ये

कंपनी ही विद्युत कायदा 2003 च्या कलम 2 (28) च्या अधीन असलेली निर्मिती करणारी कंपनी आहे. विद्युत कायदा 2003 चे कलम 10, निर्मिती कंपन्यांची खालील कर्तव्ये विहित करते:

(1) या कायद्याच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, ऊर्जा निर्मिती केंद्रे, टाय – लाईन , उपकेंद्रे आणि संलग्न असलेल्या समर्पित पारेषण वाहिन्या कायद्याच्या तरतुदींनुसार किंवा त्याअंतर्गत केलेल्या नियम आणि नियमांनुसार स्थापित करणे, चालवणे आणि देखरेख करणे ही निर्मिती कंपनीची कर्तव्ये असतील

(2) निर्मिती करणारी कंपनी या कायद्यानुसार आणि तेथे बनवलेल्या नियमांनुसार कोणत्याही परवानाधारकाला आणि कलम 42 च्या पोट-कलम (2) अंतर्गत केलेल्या नियमांच्या अधीन राहून कोणत्याही ग्राहकाला वीज पुरवठा करू शकते.

(3) प्रत्येक निर्मिती करणाऱ्या कंपनीने –

  1. अ. त्‍याच्‍या निर्मिती केंद्रांशी संबंधित तांत्रिक तपशील समुचित आयोग आणि प्राधिकरणाकडे सादर करावा
  2. निर्मित विजेच्या पारेषणासाठी, जशी आवश्यकता असेल तसे, केंद्रीय पारेषण उपयोजिता अथवा राज्य पारेषण उपयोजिता यांच्याशी समन्वय साधावा.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने पूर्वीच्या एमएसईबीच्चा खाते संहिता खंड I ते VI स्वीकारला आहे.

Listen