माहितीचा अधिकार 

RTI-Compliance of Information Act 2005

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या अंमलबजावणीबाबत कलम ४ (१) (ख) नुसार सतरा (१७)

बाबींवर नागरिकांसाठी प्रसिध्द करावयाची माहिती.

Listen