Rfx क्र.३०००००२३३२५ साठी शुद्धीपत्रक-II – डब्लूसीएल ते टीएमएजीईएनसीओ.१२०२ पीएस २०१२ च्या पेनगंगा/मुंगोली खाणीतून रोड कम रेल (RcR) मोडद्वारे कच्च्या कोळशाच्या वाहतुकीच्या कामासाठी लघु निविदा.

Rfx क्र.३०००००२३३२५ साठी शुद्धीपत्रक-II – डब्लूसीएल ते टीएमएजीईएनसीओ.१२०२ पीएस २०१२ च्या पेनगंगा/मुंगोली खाणीतून रोड कम रेल (RcR) मोडद्वारे कच्च्या कोळशाच्या वाहतुकीच्या कामासाठी लघु निविदा.

Listen