ऑक्टोबर-2019 मध्ये या कार्यालयाने पारस टीपीएस ई-निविदांसाठी केलेले कामाचे करार, खरेदी करार आणि वार्षिक देखभाल (एएमसी) करार यांचे तपशील

ऑक्टोबर-2019 मध्ये या कार्यालयाने पारस टीपीएस ई-निविदांसाठी केलेले कामाचे करार, खरेदी करार आणि वार्षिक देखभाल (एएमसी) करार यांचे तपशील

Listen