ऑक्टोबर-2019 मध्ये या कार्यालयाने पारस टीपीएस ई-निविदांसाठी केलेले कामाचे करार, खरेदी करार आणि वार्षिक देखभाल (एएमसी) करार यांचे तपशील

Last updated on मार्च 28th, 2022 at 09:23 am

ऑक्टोबर-2019 मध्ये या कार्यालयाने पारस टीपीएस ई-निविदांसाठी केलेले कामाचे करार, खरेदी करार आणि वार्षिक देखभाल (एएमसी) करार यांचे तपशील

Listen