केजीएससी पोफळी चे जुलै-2019 महिन्यासाठी मूल्य रु. 3.0 लाख च्यावर असलेले कामाचे करार / खरेदी करार/ वार्षिक देखभाल (एएमसी) करार यांचे तपशील

Last updated on मार्च 28th, 2022 at 09:26 am

केजीएससी पोफळी चे जुलै-2019 महिन्यासाठी मूल्य रु. 3.0 लाख च्यावर असलेले कामाचे करार / खरेदी करार/ वार्षिक देखभाल (एएमसी) करार यांचे तपशील

Listen