केजीएससी पोफळी चे जुलै-2019 महिन्यासाठी मूल्य रु. 3.0 लाख च्यावर असलेले कामाचे करार / खरेदी करार/ वार्षिक देखभाल (एएमसी) करार यांचे तपशील

केजीएससी पोफळी चे जुलै-2019 महिन्यासाठी मूल्य रु. 3.0 लाख च्यावर असलेले कामाचे करार / खरेदी करार/ वार्षिक देखभाल (एएमसी) करार यांचे तपशील

Listen