कोराडी टीपीएसच्या सायलोमधून २०% कोट्याखाली कोरडी फ्लाय अॅश आणि कोराडी राख बंधाऱ्यातून तलावातील राख उचलण्यासाठी EOI..

कोराडी टीपीएसच्या सायलोमधून २०% कोट्याखाली कोरडी फ्लाय अॅश आणि कोराडी राख बंधाऱ्यातून तलावातील राख उचलण्यासाठी EOI..

Listen