ईओआई– कोराडी टीपीएस 3X660 MW विस्तार प्रकल्प – भाविकांना जेवण देण्यासाठी स्वयंपाकघर आणि जेवणाची उपकरणे पुरवणे, पुरवठा करणे आणि स्थापित करणे, कोराडी.

ईओआई– कोराडी टीपीएस 3X660 MW विस्तार प्रकल्प – भाविकांना जेवण देण्यासाठी स्वयंपाकघर आणि जेवणाची उपकरणे पुरवणे, पुरवठा करणे आणि स्थापित करणे, कोराडी.

Listen