३ x ६६० मेगावॅट कोराडी विस्तार प्रकल्प युनिट्स -८,९ आणि १० (३x६६०MW) … कूलिंग वॉटर सिस्टीमच्या अभिसरणासाठी ३×१५ Kg/h क्षमतेचा ओझोनायझेशन प्लांट

३ x ६६० मेगावॅट कोराडी विस्तार प्रकल्प युनिट्स -८,९ आणि १० (३x६६०MW) … कूलिंग वॉटर सिस्टीमच्या अभिसरणासाठी ३×१५ Kg/h क्षमतेचा ओझोनायझेशन प्लांट

Listen