फोपळी टीपीएस:केजीएससी, पोफळी येथील जून-2018 महिन्यासाठीच्या ज्या करारांचे मूल्य रु. 3.0 लाख पेक्षा जास्त आहे अश्या काम करार/खरेदी करार/एएमसी कराराचे तपशील.

Last updated on मार्च 28th, 2022 at 11:57 am

फोपळी टीपीएस:केजीएससी, पोफळी येथील जून-2018 महिन्यासाठीच्या ज्या करारांचे मूल्य रु. 3.0 लाख पेक्षा जास्त आहे अश्या काम करार/खरेदी करार/एएमसी कराराचे तपशील.

Listen