पारस TPS च्या राख बंधा-या परिसरात राख रेषांजवळील बाबुलची झाडे आणि झुडपे कापण्यासाठी EOI प्रकाशित करणे.

पारस TPS च्या राख बंधा-या परिसरात राख रेषांजवळील बाबुलची झाडे आणि झुडपे कापण्यासाठी EOI प्रकाशित करणे.

Listen