३ वर्षांच्या ओ आणि एम सह ३x६६० MW कोराडी एफजीडी प्रणालीसाठी RFx.३०००००१३३८८ साठी बोलीपूर्व प्रश्नांची उत्तरे आणि संबंधित सुधारणा.

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 08:53 am

३ वर्षांच्या ओ आणि एम सह ३x६६० MW कोराडी एफजीडी प्रणालीसाठी RFx.३०००००१३३८८ साठी बोलीपूर्व प्रश्नांची उत्तरे आणि संबंधित सुधारणा.

Listen