३ वर्षांच्या ओ आणि एम सह ३x६६० MW कोराडी एफजीडी प्रणालीसाठी RFx.३०००००१३३८८ साठी बोलीपूर्व प्रश्नांची उत्तरे आणि संबंधित सुधारणा.

३ वर्षांच्या ओ आणि एम सह ३x६६० MW कोराडी एफजीडी प्रणालीसाठी RFx.३०००००१३३८८ साठी बोलीपूर्व प्रश्नांची उत्तरे आणि संबंधित सुधारणा.

Listen