17.03.2020 दिनांक १७.०३.२०२० रोजी ५०० मेगावॅट युनिट्ससाठी (एकूण ८ नग) एफजीडी प्रणाली स्थापित करण्यासाठी RFx क्रमांक ३०००००७५८४ चे सुधारित वेळापत्रक

17.03.2020 दिनांक १७.०३.२०२० रोजी ५०० मेगावॅट युनिट्ससाठी (एकूण ८ नग) एफजीडी प्रणाली स्थापित करण्यासाठी RFx क्रमांक ३०००००७५८४ चे सुधारित वेळापत्रक

Listen