RFx ३०००००१५१४२ – कोराडी, चंद्रपूर आणि खापरखेडा येथे महाजेन्को च्या ८×२१० MW युनिट्सवर डीएसआई एफजीडी स्थापित करण्यासाठी बोलीपूर्व प्रश्नांची उत्तरे, दुरुस्ती आणि वेळापत्रक – दिनांक ३०.०७.२०२१. …

RFx ३०००००१५१४२ – कोराडी, चंद्रपूर आणि खापरखेडा येथे महाजेन्को च्या ८×२१० MW युनिट्सवर डीएसआई एफजीडी स्थापित करण्यासाठी बोलीपूर्व प्रश्नांची उत्तरे, दुरुस्ती आणि वेळापत्रक – दिनांक ३०.०७.२०२१. …

Listen