RFx ३०००००१५१४२ – कोराडी, चंद्रपूर आणि खापरखेडा येथे डीएसई एफजीडी च्या ८×२१० मेगावॅट युनिट्सवर डीएसई एफजीडी स्थापित करण्याच्या वेळापत्रकात सुधारणा करा –दिनांक २३.०८.२०२१

RFx ३०००००१५१४२ – कोराडी, चंद्रपूर आणि खापरखेडा येथे डीएसई एफजीडी च्या ८×२१० मेगावॅट युनिट्सवर डीएसई एफजीडी स्थापित करण्याच्या वेळापत्रकात सुधारणा करा –दिनांक २३.०८.२०२१

Listen