RFx ३०००००१५१४२ – कोराडी, चंद्रपूर आणि खापरखेडा येथे डीएसआई एफजीडी च्या ८×२१० MW युनिट्सवर डीएसआई एफजीडी स्थापित करण्याचे सुधारित वेळापत्रक – दिनांक २९.०७.२०२१.

RFx ३०००००१५१४२ – कोराडी, चंद्रपूर आणि खापरखेडा येथे डीएसआई एफजीडी च्या ८×२१० MW युनिट्सवर डीएसआई एफजीडी स्थापित करण्याचे सुधारित वेळापत्रक – दिनांक २९.०७.२०२१.

Listen