RFx ३०००००१६२६६– प्रीबिड प्रश्नांची उत्तरे आणि सुधारणा – खापरखेडा आणि कोराडी येथील २१० MW युनिट्स आणि चंद्रपूरच्या ५०० MW युनिट्सचे ईएसपी रेट्रोफिटिंग/ अपग्रेडेशन.

RFx ३०००००१६२६६– प्रीबिड प्रश्नांची उत्तरे आणि सुधारणा – खापरखेडा आणि कोराडी येथील २१० MW युनिट्स आणि चंद्रपूरच्या ५०० MW युनिट्सचे ईएसपी रेट्रोफिटिंग/ अपग्रेडेशन.

Listen