RFx ३०००००२१८१३ -महागेनकोच्या नाशिक टीपीएस यू-३ आणि ४ च्या २१० MW वर डीएसआय एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेचे वेळापत्रक सुधारा. दिनांक ११.०१.२०२२

RFx ३०००००२१८१३ -महागेनकोच्या नाशिक टीपीएस यू-३ आणि ४ च्या २१० MW वर डीएसआय एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेचे वेळापत्रक सुधारा. दिनांक ११.०१.२०२२

Listen