RFx ३०००००२१८१३ – रोजी नाशिक टीपीएस यू-३ आणि ४ च्या नाशिक टीपीएस यू-३ आणि ४ च्या २१० MW क्षमतेच्या डीएसई एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेचे वेळापत्रक दिनांक २८.१०.२०२१

RFx ३०००००२१८१३ – रोजी नाशिक टीपीएस यू-३ आणि ४ च्या नाशिक टीपीएस यू-३ आणि ४ च्या २१० MW क्षमतेच्या डीएसई एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेचे वेळापत्रक दिनांक २८.१०.२०२१

Listen