RFx ३०००००२४६९८– सुधारित वेळापत्रक आणि निविदेत सुधारणा दि. ०७.०३.२०२२ रोजी परळी येथे महाजेनकोच्या ३×२५० मेगावॅट युनिटवर डीएसआई एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेसाठी

RFx ३०००००२४६९८– सुधारित वेळापत्रक आणि निविदेत सुधारणा दि. ०७.०३.२०२२ रोजी परळी येथे महाजेनकोच्या ३×२५० मेगावॅट युनिटवर डीएसआई एफजीडी प्लांटच्या स्थापनेसाठी

Listen