Rfx क्रमांक 3000023325 – डब्यूसीएस च्या पेनगंगा/मुंगोली खाणीपासून महागेनको टीपीएस पर्यंत रोड कम रेल (RcR) मोडद्वारे कच्च्या कोळशाच्या वाहतुकीचे काम – दिनांक १७.११.२०२१.

Rfx क्रमांक 3000023325 – डब्यूसीएस च्या पेनगंगा/मुंगोली खाणीपासून महागेनको टीपीएस पर्यंत रोड कम रेल (RcR) मोडद्वारे कच्च्या कोळशाच्या वाहतुकीचे काम – दिनांक १७.११.२०२१.

Listen