३×६६० मेगावॅट विस्तार प्रकल्प, कोराडीच्या ईएसपी हॉपर्सच्या पहिल्या दोन ओळींसाठी ओल्या राख निर्वासन प्रणालीसाठी ई-निविदाद्वारे खुल्या स्पर्धात्मक बोलीवर प्रक्रिया करण्यासाठी निविदा क्रमांक ६०५६८ मध्ये दुरुस्ती-१२ प्रकाशित करणे.

३×६६० मेगावॅट विस्तार प्रकल्प, कोराडीच्या ईएसपी हॉपर्सच्या पहिल्या दोन ओळींसाठी ओल्या राख निर्वासन प्रणालीसाठी ई-निविदाद्वारे खुल्या स्पर्धात्मक बोलीवर प्रक्रिया करण्यासाठी निविदा क्रमांक ६०५६८ मध्ये दुरुस्ती-१२ प्रकाशित करणे.

Listen