कोराडी विस्तार प्रकल्प, कोराडी … ३×६६० मेगावॅटच्या युनिट ८,९ आणि १० च्या ईएसपी हॉपरच्या पहिल्या दोन पंक्तींसाठी ओले राख काढण्याची प्रणाली

कोराडी विस्तार प्रकल्प, कोराडी … ३×६६० मेगावॅटच्या युनिट ८,९ आणि १० च्या ईएसपी हॉपरच्या पहिल्या दोन पंक्तींसाठी ओले राख काढण्याची प्रणाली

Listen